Drama & Plays

Thursday, 22 March, 2018 - 09:30

22 Mawrth / 22 March

Daw gwesty anghysbell ar ynys oddi ar arfordir Lloegr yn safle trosedd, wrth i 'femme-fatale' sydd wedi achosi sgandal gael ei llofruddio. Mae'r holl westeion ar yr ynys dan amheuaeth, ond ydynt ar eu pennau eu hunain ac ai dyma'r drosedd gyntaf a welodd yr ynys brydferth hon?

Cyflwynir y ddrama ddoniol a chyffrous hon gan y cwmni theatr gwobwyedig, New Old Friends, dan gyfarwyddyd James Farrell (Cyfarwyddwr Cyswllt - The 39 Steps, West End). Mae'n cynnwys pedwar actor yn chwarae nifer o wahanol gymeriadau, a stori sy'n mynd yn ei flaen yn ôl arddull nodweddiadol ddyfeisgar y cwmni.

Cewch eich gwahodd ar daith ddoniol ond llofruddiol, wedi ysbrydoli gan Agatha Christie, Hitchcock a film noir, i encilfa glasurol ar yr Rifiera Seisnig.

A secluded island hotel just off the English coast becomes a crime scene, as a scandal-inducing femme-fatale is felled. All the guests on the island are suspects, but are they alone and is this the first crime this idyllic island has witnessed?

Award-winning theatre company New Old Friends present this comedy thriller directed by James Farrell (Associate Director - The 39 Steps, West End). Featuring four actors playing multiple characters, and a plot that romps along in the company’s trademark inventive style.

Inspired by Agatha Christie, Hitchcock and film noir, you are invited on an hilarious but murderous trip to a classic English Riviera retreat.

7.30pm
£14.50 (£12.50)

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn / Prices include a booking fee of 50p per ticket.

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...
 

Tuesday, 24 April, 2018 - 19:30

24 Ebrill / 24 April

An RCT Theatres production supportd by the Arts Council Wales
Directed and starring Gareth John Bale

CYNHYRCHIAD THEATRAU RHCT GYDA CHEFNOGAETH GAN GYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU
CYFARWYDDWYD GAN AC YN SERENNU GARETH JOHN BALE

Addasiad newydd sbon o'r ddrama gyffrous hon a gyflwynir yn yr Iaith Gymraeg.

Gŵyl Ifan yw amser Miss Julie, noson sy'n llawn dymuniad, pan fo rheolau'n cael eu torri, rhoddir rhwystrau dosbarth i'r neilltu a gall meistres ifanc y faenor ddawnsio gyda phwy bynnag yr hoffai.   Mae hi'n dewis Jean, gwas ei thad, ac am ychydig o oriau drwy'r cyfnos hir maent yn chwarae gêm gynyddol beryglus o 'beth os'?

Wedi'i osod ar droad yr ugeinfed ganrif, mae adfywiad ysblennydd clasurol parhaus Strindberg yn llawn angerdd, pŵer ... a chwant!

A brand new adaptation of this stirring period drama presented in the Welsh Language.

Midsummer’s Eve is Miss Julie’s time, a night filled with desire, when rules are broken, class barriers are set aside and the young mistress of the manor can dance with whomever she pleases.   She chooses Jean, her father’s valet, and for a few hours through the long twilight they play an increasingly dangerous game of ‘what if’?

Set at the turn of the 20th Century, this thrilling revival of Strindberg's enduring classic is full of passion, power..... and lust!7.30pm
£14.50 (£12.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket

Tickets online / Tocyn ar-lein

Thursday, 26 April, 2018 - 19:30

Dirty Protest mewn cyd-gynhyrchiad gyda Chapter a Theatr Torch | Dirty Protest in co-production with Chapter Arts Centre and Torch Theatre

Gan/By Mark Williams

1979. Pan fydd arch-ffan Star Wars Sam yn darganfod bod y Millennium Falcon yn cael ei hadeiladu yn ei dref enedigol, caiff ei fywyd ei droi wyneb i waered. Yn benderfynol o gael eistedd yn sedd y peilot, ei unig rwystr yw ei lys-dad Mike, gwarchodwr yr hangar cyfrinachol lle bo’r llong ofod chwedlonol yn cael ei hadeiladu yn Noc Penfro.

2014. Aiff merch Sam, Lizzie ar goll, gan ei orfodi i ymgymryd â thaith frys i chwilio amdani a’i chludo i ddiogelwch cyn ei bod hi’n rhy hwyr.
 
 Does dim ots am achub y bydysawd, weithiau mae’n bwysicach o lawer i achub eich byd chi eich hun. Mae Lightspeed from Pembroke Dock yn trafod yr hyn sy’n digwydd pan fo hoff long ofod Hollywood yn glanio ar stepen eich drws. Dyma stori am obaith, dewrder, a bod yn deulu pan fo’r bydysawd yn cyniwair yn eich erbyn.
 
Drama newydd gan yr awdur Mark Williams (Jason & the Argonauts, Horrible Histories: The Frightful First World War, Horrible Science) a’r cwmni mynych ei glod gan y beirniaid, Dirty Protest (Sugar Baby, Last Christmas, Parallel Lines, Protest Fudur). Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol.

1979. When Star Wars superfan Sam discovers that the Millennium Falcon is being built in his home town, his life is turned upside down. Determined to get inside the cockpit; his only obstacle is his stepdad Mike, guardian of the secret hangar where the legendary ship is being built in Pembroke Dock. 

2014. Sam’s daughter Lizzie goes missing, forcing him into a desperate hunt to bring her back to safety before it’s too late. 
 
Never mind saving the galaxy, sometimes you just have to save your own world. Lightspeed from Pembroke Dock explores what happens when Hollywood’s best-loved spaceship lands on your doorstep. This is a story of hope, courage, and how to be a family when it seems the universe is against you.
 
A new play from writer Mark Williams (Jason & the Argonauts, Horrible Histories: The Frightful First World War, Horrible Science) and critically acclaimed company, Dirty Protest (Sugar Baby, Last Christmas, Parallel Lines, Protest Fudur). Supported by the Arts Council of Wales, Welsh Government and the National Lottery.
 

£12.50 (£10.50)

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

Wednesday, 16 May, 2018 - 19:30

Ymunwch â Boogaloo Stu a Flick Ferdinando am sesiwn cerddorol swnllyd i glywed am y risgiau difrifol a wynebir gan ein diwylliant tafarndai annwyl ym Mhrydain.
 
Yn wynebu cau yn y dyfodol agos, mae tafarn brysur yn herio'r bechgyn mawr ac yn brwydro yn erbyn datblygwyr amheus. Wrth i'r bêl ddymchwel siglo'n agosach byth, a allai'r tafarnwyr Kevin a Babs ddod i ben o dan cling ffilm yn eu raffl gig eu hunain neu a fyddant yn gwneud briwgig o'r hapfasnachwyr eiddo?
 
Mae'r stori gerddorol dywyll ddoniol hon yn ddatgeliad difyr a didrugaredd o'r ffordd ddychrynllyd mae ein cymunedau'n cael eu dinistrio yn enw ailddatblygu.
 
Mae'r sioe hon yn cynnwys themâu ac iaith oedolion.

Join Boogaloo Stu and Flick Ferdinando for a rowdy musical knees-up about the serious risks faced by our beloved British pub culture.

Faced with imminent closure, a busy boozer takes on the big boys and battles dodgy developers. As the wrecking ball swings ever nearer, could publicans Kevin and Babs end up under cling film in their own meat raffle or will they make mincemeat of the property speculators?

This darkly funny musical tale is an uproarious and merciless exposé of the cold-blooded takeover striking our communities in the name of redevelopment.

This show contains adult themes and language.

Age 18+

TOCYNNAU | TICKETS £14.50 / £12.50

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...