Woodland wonders: Coed Bryn Oer: Woodland wonders

History of Coed Bryn Oer

Click for print version
Click for English language version

Cyflwyniad

Mae’r wefan hon yn canolbwyntio ar ddysgu am goedlannau 

Prosiect PLANNU!

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi derbyn arian gan brosiect Plannu!, sef menter gan Lywodraeth Cymru i blannu coeden ar gyfer pobl plentyn sy’n cael ei eni neu ei fabwysiadu yng Nghymru o 1 Ionawr 2008 er mwyn helpu i greu fforest Genedlaethol Gymreig o goed cynhenid mewn sawl safle o gwmpas Cymru.
 
Natalie Vaughan, merch ysgol 11 oed o Gaerdydd a gafodd y syniad gwreiddiol ar gyfer y cynllun. Ysgrifennodd at ei Haelod Cynulliad, Sue Essex, gan awgrymu y byddai plannu coeden ar gyfer pob plentyn oedd yn cael ei eni neu ei fabwysiadu fod yn ffordd dda i wneud i bobl ifanc feddwl am eu hamgylchedd a’u rôl yn ei ddiogelu.
 
Bydd pob plentyn yn derbyn tystysgrif yn datgan ble caiff y goeden ei phlannu. Trwy blannu coeden i ddathlu geni neu fabwysiadu pob plentyn yng Nghymru, bydd Plant! yn creu coetiroedd newydd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Bydd y prosiect yn helpu i ddatblygu cysylltiad cryfach rhwng pobl a’u hamgylchedd ac yn gwella cynefinoedd cynhenid. Bydd yn ei gwneud yn bosibl i rieni chwarae eu rhan mewn meithrin planed iach ble mae eu plentyn a’u coeden yn tyfu.
 
Cynhaliwyd dau ddigwyddiad i ddathlu Plannu! yng Nghoed Bryn Oer yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
 
Ym mis Mawrth 2010 bu disgyblion o Ysgol y Lawnt, Rhymni Uchaf ac Ysgol Gynradd Bryn Bach yn plannu coed cynhenid yng Nghoed Bryn Oer i ddathlu pen blwydd cyntaf agoriad y safle. Ymunodd Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai â’r plant.
 
Yn ystod yr ail ddigwyddiad, yn Hydref 2010, bu’r tair ysgol wrthi’n hela trychfilod, gwneud tân a rhostio marshmallows a gemau cadwyn fwyd, yn cael eu trefnu a’u harwain gan Barcmyn y gwasanaeth Cefn Gwlad a Thirwedd.
 
Bu’r Ceidwaid hefyd yn helpu’r disgyblion o’r ysgolion uchod i gasglu hadau o’r coetiroedd cyfagos yn ystod mis Tachwedd. Plannwyd y rhain mewn potiau, fel eu bod yn tyfu’n goed bach yn ystod misoedd y gaeaf i’w trawsblannu wedyn ar dir yr ysgol yn ystod y gwanwyn.

Ysgolion yn ymweld â Choed Bryn Oer

Gellir defnyddio’r gweithgareddau ar y wefan hon yng Ngoed Bryn Oer, ond gellir eu defnyddio hefyd mewn coetiroedd eraill mewn caeau ysgol neu Barciau Gwledig eraill yn Sir Caerffili fel Parc Cwm Darran, Parc Penallta, Parc Gwledig Cwm Sirhowy, Parc Coetir Bargod, Parc Gwledig  Pwll Pen Y Fan a Pharc Gwledig Bryn Bach.
 
Os yw ysgol am ymweld â Choed Bryn Oer, mae’n bwysig eu bod yn cysylltu â’r Adran Cefn Gwlad a Thirwedd er mwyn archebu Ceidwad Cefn Gwlad i gwrdd â hwy ar y safle. Mae’r goedlan yn agored i’r cyhoedd ac mae Gwasanaeth Ceidwaid  Caerffili’n cynnig ymweliadau addysgol yn gallu cynnal gweithgareddau.
 
Mae manylion yr Adran Cefn Gwlad a Thirwedd i’w cael isod ar y tudalen yma. Bydd y Ceidwad yn eich helpu i drefnu’r ymweliad ac yn cynnal gweithgareddau i chi.
 
Mae Parc Gwledig Bryn Bach wrth ymyl Coed Bryn Oer a chaiff ei reoli gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent. Yn y parc mae caffi, toiledau, ardal Ysgol Goedwig a gwasanaeth Ceidwad Cefn Gwlad. Mae digonedd o gynefinoedd i ddisgyblion ddod o hyd i wahanol fathau o fywyd gwyllt. Ceir manylion isod ar gyfer Parc Gwledig Bryn Bach.
 
Os hoffech gael mwy o wybodaeth am beth all Ceidwaid Cefn Gwlad Caerffili ei gynnig anfonwch e-bost i countryside@caerphilly.gov.uk neu ffonio (01443) 875557.

I ymweld â Pharc Gwledig Bryn Bach gyrrwch e-bost at  parcbrynbach@blaenau-gwent.gov.uk neu ffonio 01495 711816.