Childcare Offer - Cynnig Gofal Plant

Childcare Offer for Wales  

 

We are one of seven local authorities to pilot the Welsh Government’s Childcare Offer for children aged 3 and 4 of parents working 16 hours or more per week.

 

Eligible children aged 3 / 4 could be entitled to government funded childcare from the term following their 3rd birthday until they are offered a full time education place – usually the September after their fourth birthday. During term time, in addition to the 10 hours already provided by the part-time Foundation Phase, children could be entitled to 20 hours of childcare and during school holidays, parents will be able to access up to 30 hours of childcare. 

 

Parents who reside in a pilot area are able to choose any registered childcare setting that suits their personal and family circumstance, whether inside or outside of county, in agreement with the provider and the local authority. The childcare does not have to be delivered by the same provider as the Foundation Phase provision.  

 

Eligible parents will:-

• Have a child aged 3 / 4 who is able to access part time education and

• Live in 

 The Caerphilly Basin including: Aber Valley, Bedwas,Trethomas & Machen, Llanbradach, Morgan Jones, Penyrheol, St James and St Martins wards.

or

Lower Sirhowy Valley including: Abercarn, Crosskeys, Risca and Ynysddu wards

or

Mid Valley’s East including: Argoed, Blackwood, Cefn Fforest, Crumlin, Newbridge, Pengam, Penmaen and Pontllanfraith wards.

and

• work 16 hours per week or more 

or

• earn the equivalent of working 16 hours at national living wage or national minimum wage or more

or

• are in receipt of specific caring benefits

 

Check your eligibility if you live in Caerphilly County Borough by going to www.caerphilly.gov.uk/childcareoffer

 

Further information

For more information about the scheme and find out what childcare is available please contact the Caerphilly Family Information Service on 01443 863232 or email fis@caerphilly.gov.uk or visit the Welsh Government website. 

 

Cynnig Gofal Plant i Gymru  

Mae cyngor bwrdeistref sirol Caerffili yn un o chwe awdurdod lleol i gynnal cynllun peilot Llywodraeth Cymru i blant 3 a 4 oed ar gyfer rhieni sy'n gweithio mwy nag 16 awr yr wythnos.

 

Gallai plant cymwys 3/4 oed fod â hawl i ofal plant a ariennir gan y llywodraeth o'r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn dair oed nes eu bod yn cael lle addysg amser llawn - fel arfer y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn bedair oed.  Yn ystod y tymor, ar ben y 10 awr a ddarperir eisoes gan y Cyfnod Sylfaen rhan-amser, gallai plant fod â hawl i gael 20 awr o ofal plant.  

 

Mae rhieni sy'n byw yn yr ardaloedd peilot yn gallu dewis unrhyw leoliad gofal plant cofrestredig sy'n gweddu i'w hamgylchiadau personol a theuluol, boed y tu mewn neu'r tu allan i'r sir ac mewn cytundeb gyda'r darparwr a'r awdurdod lleol. Nid oes rhaid i'r gofal plant gael ei ddarparu gan yr un darparwr â'r ddarpariaeth Cyfnod Sylfaen.  

 

Bydd rhieni cymwys:-

• Yn gyfrifol am blentyn 3/4 oed sy'n gallu cael mynediad at addysg rhan amser  

• Yn byw 

Ym Masn Caerffili gan gynnwys: Cwm Aber, Bedwas, Tretomos a Machen, Llanbradach, Morgan Jones, Pen-yr-heol, wardiau Sant Iago a Martin Sant.

Neu

Cwm Sirhywi isaf yn cynnwys: wardiau Abercarn, Crosskeys, Rhisga ac Ynys-ddu

Neu

Dwyrain Canol y Cymoedd yn cynnwys wardiau Argoed, Coed Duon, Cefn Fforest, Crymlyn, Trecelyn, Pengam, Penmaen a Phontllan-fraith.

ac

• yn gweithio 16 awr yr wythnos neu fwy? 

neu

• yn ennill yr un fath â gweithio 16 awr ar gyflog byw cenedlaethol neu isafswm cyflog cenedlaethol neu fwy

neu

• yn cael budd-daliadau gofal penodol

 

Gwiriwch eich cymhwysedd os ydych yn byw ym Mwrdeistref Sirol Caerffili drwy fynd i www.caerffili.gov.uk/cynniggofalplant

 

Gwybodaeth bellach

Am fwy o wybodaeth am y cynllun ac i gael gwybod pa ofal plant sydd ar gael, cysylltwch â'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerffili ar 01443 863232 neu e-bostiwch ggid@caerffili.gov.uk neu ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

 

 

 

 

 

 
Dewis