COVID-19

C. Sut mae sicrhau fy nghais yn y digwyddiad sydd wedi'i aildrefnu?
A. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth; bydd eich cais yn cael ei drosglwyddo’n awtomatig. Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi wrth i’r digwyddiad gohiriedig agosáu gyda'r holl gyfarwyddiadau a’r wybodaeth bwysig am ddiwrnod y digwyddiad.

C. A fydd ceisiadau grŵp yn cael eu trosglwyddo hefyd?
A. Byddant, ac nid oes angen i chi wneud unrhyw beth. Bydd pob cais yn ein cronfa ddata yn cael ei drosglwyddo'n awtomatig!

C. Ni allaf gymryd rhan ar y dyddiad newydd, gaf i drosglwyddo fy nghais i rywun arall?
A. Cewch. Os na allwch gymryd rhan ar y dyddiad newydd - byddwch yn gallu trosglwyddo'ch cais i berson arall heb unrhyw gost ychwanegol. E-bostiwch 10cilomedr@caerffili.go.uk

C. A allaf gael ad-daliad ar fy nghais yn lle?
A. Yn anffodus, nid ydym mewn sefyllfa i gynnig ad-daliadau. Yn unol â'n telerau ac amodau, ni allwn gynnig ad-daliad i gyfranogwyr mewn achos o ddigwyddiad yn cael ei ohirio.

Cofrestru ar gyfer y digwyddiad

C. Pa oedran oes angen i mi fod i gymryd rhan yn y digwyddiad?
A. Rhaid i gystadleuwyr Ras 10 Cilomedr Caerffili fod o leiaf 15 oed. Rhaid i gystadleuwyr Ras 2 Gilomedr Caerffili fod o leiaf 7 oed.

C. Pryd mae cofrestru'n cau?
A. Gellir cofrestru hyd at ddiwrnod y digwyddiad, ond bydd angen i bob cais a wneir ar ôl hanner nos, ar nos Fercher 6 Mai, gasglu eu pecynnau gwybodaeth (gan gynnwys sglodyn tracio a rhif rhedeg). Ni allwn warantu y bydd modd cofrestru ar y dydd felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru'n gynnar i osgoi cael eich siomi gan fod gennym derfyn ar y nifer o gyfranogwyr, sef 2,500.

C. Rydw i wedi cofrestru ar gyfer y digwyddiad, sut ydw i'n gwybod bod fy nghofrestriad wedi'i dderbyn?
A. Os gwnaethoch chi gofrestru ar-lein byddwch yn derbyn e-bost i gadarnhau yn fuan wedyn. Os na wnaethoch hyn, cysylltwch â ni drwy e-bost ar 10cilomedr@caerffili.gov.uk.

C. Beth fyddaf yn ei dderbyn yn y cyfnod cyn y digwyddiad?
A. Bydd pob rhedwr yn derbyn pecyn gwybodaeth gan gynnwys rhif rhedeg a sglodyn i dracio eu hamser yn ystod y ras. Bydd y pecynnau hyn yn cael eu dosbarthu bythefnos cyn y digwyddiad. Bydd angen i unrhyw un sy’n cofrestru ar ôl hanner nos ar 6 Mai gasglu eu pecynnau ar y dydd.

Cofrestru a Thynnu'n Ôl

C. Pa gategori ydw i'n syrthio i mewn iddo?
A. Mae'r categori cysylltiedig ar gyfer y rhai sydd wedi cofrestru gyda chlwb rhedeg cysylltiedig. Mae'r categori heb ei gysylltu ar gyfer y rhai nad ydynt yn gysylltiedig â chlwb rhedeg.

C. Sut ydw i'n gwneud newidiadau i'm cofrestriad?
A. Gellir gwneud newidiadau i'ch cofrestriad drwy anfon e-bost at 10cilomedr@caerffili.gov.uk.

C. Pryd fydd fy mhecyn yn cyrraedd?
A. Anfonir pecynnau allan tua phythefnos cyn y digwyddiad gan gynnwys rhifau rhedeg yr ymgeiswyr a sglodion tracio. Os nad ydych wedi derbyn eich pecyn erbyn dydd Mercher 13 Mai, e-bostiwch 10cilomedr@caerffili.gov.uk.

C. Pryd byddaf yn derbyn fy nghrys-t am ddim?
A. Bydd y crysau-T yn cael eu dosbarthu ar ôl cwblhau'r ras. Rhoddir medal hefyd ar wahân.

C. Rydw i wedi cofrestru ond ni allaf gymryd rhan, a allaf gael ad-daliad?
A. Yn anffodus ni allwn ad-dalu mynediad i 10 Cilomedr Caerffili Bryn Meadows.

Rheolau'r ras

C. A oes terfyn amser i gwblhau'r ras?
A. Mae gan 10 Cilomedr Caerffili Bryn Meadows bwynt terfyn o ddwy awr. Mae hyn er mwyn sicrhau cyn lleied o darfu â phosibl ar gau ffyrdd.

C. Ble mae'r dechrau, y diwedd a phentref y cyfranogwyr?
A. Mae'r ras yn dechrau ar Heol y Cilgant yng nghysgod Castell Caerffili. Mae pentref y cyfranogwyr ar bwys y llinell gychwyn/derfyn.

C. A yw'r llwybr wedi'i arwyddo'n llawn ac yn cael ei oruchwylio?
A. Ydi, mae'r llwybr wedi'i arwyddo'n llawn a bydd goruchwylwyr yn eich cyfeirio ar hyd y llwybr cywir.

C. A allaf gymryd rhan yn y ras yn gwisgo gwisg ffansi?
A. Rydym yn annog ymgeiswyr o wahanol alluoedd i gymryd rhan yn y ras ond nid ydym yn annog gwisg ffansi, cynhelir y digwyddiad dan reolau athletau'r DU ac mae gan y rhai sy'n cymryd rhan ddyletswydd gofal iddynt hwy eu hunain a'u cyd-gystadleuwyr wrth gymryd rhan.

C. A allaf wisgo clustffonau?
A. Gwaherddir defnyddio clustffonau wrth redeg 10 Cilomedr Caerffili Bryn Meadows. Y rheswm dros hyn yw caniatáu cyfleu gwybodaeth bwysig, megis rhybuddion ynghylch gwasanaethau brys a goruchwylwyr y cwrs.

C. A fydd unrhyw le i storio fy mag yn ystod y digwyddiad?
A. Mae yna babell fagiau am ddim ar y safle i'w defnyddio gan y rhai sydd wedi cofrestru'n swyddogol ar gyfer y digwyddiad, mae angen i ymgeiswyr ddarparu'r rhan ddatodadwy o'u rhif ar y diwrnod i ddefnyddio'r gwasanaeth bagiau.

C. A yw'r cwrs yn addas ar gyfer cadair olwyn?
A. Ydi, mae cyfranogwyr cadair olwyn yn cael eu hannog. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Gwybodaeth gyffredinol

C. Beth ydwyf yn ei gael am fy arian?
A. Byddwch yn cael pecyn gwybodaeth a ddanfonir i'ch drws a fydd yn cynnwys eich rhif cofrestru a sglodyn tracio a fydd yn eich  caniatáu i  fynd ar-lein i weld eich amser. Yn dilyn y ras, bydd yr holl gyfranogwyr wedyn yn derbyn crys-t 10 Cilomedr Caerffili Bryn Meadows a medal.

C. A fydd ffotograffydd yn bresennol ar y diwrnod?
A. Bydd, bydd ffotograffydd yn bresennol ar y diwrnod. Bydd yr oriel yn cael ei gosod ar-lein o fewn 48 awr i'r ras orffen. Yna bydd lluniau ar gael i'w prynu'n uniongyrchol gan y ffotograffydd. Gwneir cyhoeddiad ar gyfryngau cymdeithasol pan fydd yr oriel yn fyw.

C. A oes dŵr ar gael yn ystod y digwyddiad?
A. Oes, mae Brecon Carreg yn darparu dŵr i'r holl gyfranogwyr yn y ddwy ras.

C. Beth ddylwn i ei wneud os ydw i angen sylw meddygol tra yn y digwyddiad?
A. Bydd staff meddygol yn bresennol ar y diwrnod os ydych chi'n dechrau teimlo'n sâl. Yn syml, gofynnwch i'ch stiward agosaf eich cyfeirio atynt. Rydym yn eich cynghori i beidio â rhedeg yn y digwyddiad os ydych chi'n teimlo'n sâl yn ystod y diwrnodau cyn y ras.