Mae’r cwrs yn weddol wastad am yr hanner cyntaf ac mae’r ail hanner yn eithaf bryniog, gan roi cyfle i redwyr redeg mewn amser teg. Mae’r ras yn dechrau ac yn gorffen yng nghysgod Castell mwyaf Cymru ac yn cynnig golygfeydd godidog o Gastell Caerffili.

Dylech fod yn ymwybodol y gallai’r cwrs gael ei newid neu ei addasu cyn dyddiad y digwyddiad

AMSEROEDD RHEDEG

10cilomedr Caerffili Bryn Meadows yn dechrau am 10.00yb.

2cilomedr Caerffili Bryn Meadows yn dechrau am 9.15yb.

PECYNNAU RHEDEG

Bydd pecynnau gwybodaeth sy'n cynnwys eich sglodion amseru a’ch rhif rhedeg yn cael eu hanfon o ddydd Llun 4eg Medi. Noder - os ydych wedi cofrestru ar ôl hanner nos dydd Iau 2 Medi, bydd gofyn i chi gasglu eich pecyn ar ddiwrnod y digwyddiad. Os na fydd eich pecyn yn cyrraedd o fewn y cyfnod a nodwyd uchod, cysylltwch ar gyfeiriad e-bost y 10k: 10k@caerphilly.gov.uk

Pecyn gwybodaeth 10k Caerffili 10k (PDF)

GWOBRAU

Cyhoeddir y rhestr gwobrau a dyfarniadau o fewn 48 awr ar ôl y digwyddiad.

GWYBODAETH AM Y RAS

Map Gwybodaeth Cyfranogwyr 2017 (PDF)

Mae'r wybodaeth ganlynol yn bwysig i bawb sy’n cymryd rhan, darllenwch yn ofalus:

1.     Y CWRS

Mae cwrs 10k Caerffili yn seiliedig ar gwrs un lap felly nid yw’r rhedwyr cyflymaf yn debygol o lapio’r rhedwyr arafach. Mae’r llinell ddechrau a’r llinell derfyn wedi’u lleoli oddi ar Heol Cilgant, y tu ôl i Gastell Caerffili, ac wedi’u marcio gan nenbont. Bydd ffyrdd yn cael eu hagor fel rhan o system cau ffyrdd dreigl wedi i’r rhedwyr yn y cefn basio pwyntiau allweddol ar y cwrs.

2.     AMSEROEDD DECHRAU

Bydd 10k Caerffili yn dechrau am 10:00am a bydd 2k Caerffili yn dechrau am 9.15am.

Er mwyn hwyluso’r digwyddiad bydd nifer o ffyrdd ar gau o amgylch y cwrs, felly dylech ganiatáu digon o amser i gyrraedd y llinell ddechrau o ystyried bod ffyrdd ar gau ac er mwyn manteisio ar y man gollwng bagiau wrth y llinell ddechrau.

Gwybodaeth ynghylch tonnau i ddilyn.

Bydd pob rhedwr yn derbyn sglodyn amser fel rhan o’u pecyn gwybodaeth. Mae defnyddio sglodyn amser yn golygu fod pawb sy’n cymryd rhan yn derbyn amser cywir o’u hamser yn y ras - waeth pa amser maen nhw’n croesi’r Nenbont Dechrau.

3.     LLINELL DDECHRAU/GORFFEN AC ARDAL Y RHEDWYR

Mae’r llinell dechrau/derfyn wedi’u cyd-leoli ar Heol Cilgant, gan ganiatau mynediad hawdd at gyfleusterau lles gan gynnwys dŵr a Chymorth Cyntaf os oes angen. Byddwch yn gallu mynd at y rhain o’r llinell ddechrau/derfyn ym Mhentref y Rhedwyr.

Cynlluniwyd y maes i wahardd y cyhoedd rhag cael mynediad at y llinell. Bydd gwylwyr yn gyfyngedig i’r mannau glaswellt naill ochr i  Heol Cilgant.

Bydd y Pentref Rhedwyr yn cynnwys cyfleusterau lles a chymorth cyntaf, toiledau, man ar gyfer bagiau, ardal newid a gweithgareddau chwaraeon.

4.      RHIF AR DDIWRNOD Y RAS A GWISG

Pe byddai rhedwr angen triniaeth feddygol, bydd ymarferwyr meddygol yn edrych ar gefn rhif rhedwr am fanylion meddygol hanfodol am y rhedwr a allai effeithio’n ddifrifol ar unrhyw driniaeth. Am y rheswm hwn yn bennaf y byddwn yn gofyn i chi beidio â rhedeg gan ddefnyddio rhif dynodedig rhywun arall.

Mae’n ofynnol i’r holl redwyr lenwi’r manylion cyswllt a’r manylion meddygol ar gefn eu rhif ras cyn cymryd rhan yn y ras a bod eu perthynas agosaf yn ymwybodol o’u rhif ras.

Gofynnir i redwyr wisgo dillad priodol ar gyfer y tywydd.

5.      CYMORTH MEDDYGOL YN YSTOD Y RAS

Cynghorir rhedwyr i newid i ddillad sych cyn gynted ag y bydd hi’n ymarferol ac i yfed ychydig ac yn aml ar ôl y ras.

Bydd y brif Uned Cymorth Cyntaf wedi’i lleoli ar y llinell derfyn ond bydd staff Cymorth Cyntaf wedi’u lleoli ar hyd y cwrs ac mewn cysylltiad â'i gilydd drwy gyfathrebu radio dwy ffordd.

Dylai unrhyw redwyr sy’n cael trafferth beidio â rhedeg a cheisio cymorth gan yr uned cymorth cyntaf agosaf / staff neu stiward / weithiwr swyddogol y digwyddiad. Os oes angen, trefnir trafnidiaeth i gludo rhedwyr yn ôl i’r ardal gorffen lle mae’r brif uned cymorth cyntaf wedi’i leoli ar gyfer triniaeth bellach posibl. 

Os ydych yn teimlo'n sâl pan fyddwch yn gorffen – symudwch i ochr yr ardal gorffen a gofyn am gymorth gan y tîm meddygol sydd wrth law ac wedi'u hyfforddi i’ch helpu.

Rhaid i’r holl redwyr fod yn barod i stopio a gadael i wasanaethau brys a cherbydau’r digwyddiad fynd ar hyd cwrs y digwyddiad os oes angen.