Rheolau a Rheoliadau

COFRESTRU

1.     Drwy dalu ffi, rydych yn ymrwymo i gontract gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i gymryd rhan naill ai yn ras 10k Caerffili neu ras 2k Caerffili ar y sail a nodir yn yr amodau hyn.

2.     Mae’n rhaid i’r sawl sy’n cymryd rhan fod yn y categorïau oedran canlynol ar ddiwrnod y digwyddiad;-

a.     Rhaid i’r sawl sy’n cymryd rhan yn 10cilomedr Caerffili Bryn Meadows fod yn 15 mlwydd oed.

b.     Rhaid i’r sawl sy’n cymryd rhan yn 2cilomedr Caerffili Bryn Meadows fod yn 7 mlwydd oed.

3.     Rhaid i bawb sy’n cymryd rhan fod yn ddigon ffit i gwblhau’r digwyddiad ac mae’n ofynnol iddyn nhw lofnodi ymwadiad cyn cymryd rhan.

4.     Cyhyd â nad yw’r capasiti cofrestru cyfan wedi’i lenwi cyn y digwyddiad, efallai y caniateir nifer cyfyngedig o gofrestriadau (yn ôl disgresiwn y trefnwyr) ar ddiwrnod y digwyddiad rhwng 8am a 9.30am ar gyfer 10k Caerffili.

5.     Bydd cyfranogwyr sy’n cael eu derbyn yn cael eu sglodyn amseru a’u rhif cofrestru yn yr wythnos cyn y digwyddiad. Os nad ydych wedi derbyn eich pecyn gwybodaeth wythnos cyn y digwyddiad dylech anfon e-bost atom ar y cyfeiriad canlynol 10k@caerphilly.gov.uk

6.     Mae eich rhif cofrestru yn unigol ac ni ellir ei drosglwyddo na chael ad-daliad amdano. Gallai defnyddio rhif rhywun arall arwain at ganlyniadau difrifol pe bai argyfwng meddygol.

FFI

7.     Mae’r ffioedd ar gyfer cofrestru i 10k a 2k fel a ganlyn (yn cynnwys TAW)

Heb Ymaelodi

£20

Aelodaeth Athletau Cymru/Clwb:

£18

Consesiynau - dros 60 a chofrestriadau cadair olwyn

£18

2k Caerffili

£6.50

 

8.    Gellir talu’r holl ffioedd uchod gan gynnwys ffioedd archebu a ffioedd gwerthiant gyda siec neu ar-lein.

9.  Os bydd eich cofrestriad yn cael ei dderbyn ni ellir ad-dalu’r ffi.

10.  Os bydd eich cyfeiriad yn newid wedi i chi dalu’r ffi, rydych yn cytuno i roi gwybod i ni am y newid mewn cyfeiriad drwy anfon e-bost i’r cyfeiriad canlynol: 10k@caerphilly.gov.uk

11.   Bydd angen i’r sawl sy’n cymryd rhan sicrhau fod eich cyfrif e-bost yn gallu derbyn ein negeseuon e-bost. Ni fydd gennym unrhyw rwymedigaeth i chi os yw ein negeseuon e-bost yn cael eu gwrthod gan unrhyw wal dân, sbam gwrth-firws, gwrth-firws neu unrhyw feddalwedd arall neu oherwydd bod eich blwch derbyn yn llawn.  

LLES A DIOGELWCH

12.   Mae'r rhai sy'n cymryd rhan yn 10k / 2k Caerffili yn gwneud hynny yn ôl ei risg ei hunain. Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw salwch, anaf, golled neu niwed a ddioddefir gan y sawl sydd yn cymryd rhan.

13.   Os ydych wedi dioddef problemau iechyd yn y gorffennol, byddem yn eich cynghori i geisio cyngor meddygol cyn cymryd rhan yn 10k/2k Caerffili.

14.   Bydd llwybr y cwrs ar gael i'w weld ar-lein drwy’r wefan, www.caerphilly.gov.uk/10k Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cadw’r hawl i newid y cwrs heb hysbysu’r sawl sy’n cymryd rhan cyn y digwyddiad nac ar ddiwrnod y digwyddiad.

15.   Bydd disgwyl i’r sawl sy’n cymryd rhan wisgo dillad ac esgidiau addas er mwyn cwblhau 10k / 2k Caerffili.

16.   Dylai’r sawl sydd yn cymryd rhan ymgasglu wrth y llinell gychwyn ar Heol Cilgant, Caerffili ar yr amseroedd canlynol;-

a.     Dylai’r sawl sydd yn cymryd rhan yn 2k Caerffili gyrraedd am 09:10 o’r gloch ar yr hwyraf cyn dechrau rhedeg am 09:15 o’r gloch.

b.     Dylai’r sawl sydd yn cymryd rhan yn 10k Caerffili gyrraedd am 09:45 o’r gloch ar yr hwyraf cyn dechrau rhedeg am 10:00 o’r gloch.

17.   Rydym yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i redwyr nad ydynt yn cyrraedd mewn pryd i ymgasglu ar yr amser penodedig a nodwyd uchod.

18.   Ni fyddwn yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw un sy’n cymryd rhan yn 10k / 2k Caerffili nad ydynt wedi cofrestru’n swyddogol. Ymgeisydd swyddogol yw rhywun â’i ffurflen gais wedi’i derbyn gennym ni ac sydd wedi derbyn rhif cofrestru ac wedi cyflawni’r gweithdrefnau cofrestru.

19.   Rydym yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i 10k / 2k Caerffili  neu ofyn i chi beidio cymryd rhan os:-

a.     Ydych chi wedi ceisio cymryd rhan mewn modd y credwn, o ymddwyn yn rhesymol :-

a. allai achosi anaf i chi

b. allai achosi anaf i rai eraill sy’n cymryd rhan

c. sydd yn debygol o beri tramgwydd

d. sydd yn achosi risg neu risg posibl i iechyd a diogelwch y rhai sydd yn cymryd rhan, gan eich cynnwys chi

b.     Eich bod yn methu cyrraedd y lleoliad cychwyn ar yr amser penodedig

c.     Nad ydych yn gallu symud ymlaen ddigon yn y digwyddiad i, ym marn resymol y swyddogion, ganiatau i chi gyflawni’r digwyddiadau erbyn yr amser y penderfynwyd arno ymlaen llaw o 2 awr ar gyfer 10k Caerffili a 30 munud ar gyfer 2k Caerffili.

CANSLO

20.   Efallai y byddwn yn canslo 10k Caerffili a/neu 2k Caerffili os bydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth yn codi a fyddai, yn ein barn resymol ni, yn achosi i’r digwyddiad fod yn beryglus i’r rhai sy’n cymryd rhan a / neu staff. Mewn amgylchiadau o'r fath:-

a.     Os yw'n ymarferol, byddwn yn eich hysbysu’n ysgrifenedig am ganslo i'r cyfeiriad sydd gennym i chi.

b.     Os byddwn yn canslo’n rhy hwyr i roi gwybod i chi’n ysgrifenedig byddwn yn ymdrechu’n rhesymol i roi gwybod i chi mewn ffyrdd addas eraill.

c.      Mewn amgylchiadau o'r fath, bydd eich ffi yn cael ei ad-dalu’n llawn.

21.   Efallai y byddwn yn canslo 10k Caerffili a/neu 2k Caerffili os na fydd digon o bobl wedi cadarnhau eu bod yn cymryd rhan ddau fis cyn y dyddiad i wneud y digwydd yn hyfyw. Bydd hyn yn ôl ein disgresiwn. Mewn amgylchiadau o'r fath, bydd eich ffi yn cael ei ad-dalu’n llawn.

22.   Os bydd 10k Caerffili a/neu 2k Caerffili yn cael ei ganslo ni fyddwn yn gyfrifol am unrhyw gostau yn ymwneud â disgwyl cymryd rhan yn un o’r digwyddiadau, neu o ganlyniad i ganslo gan gynnwys unrhyw gostau llety neu deithio, gan gynnwys teithio i leoliad y digwyddiad.

DIOGELU DATA

23.   Rydych yn cytuno y gallwn gadw a defnyddio eich gwybodaeth bersonol mewn cysylltiad â threfnu, llwyfannu a gweinyddu 10k/2k Caerffili.

24.   Rydych yn cytuno y gallwn ddefnyddio eich enw a’ch manylion cyswllt at ddiben hyrwyddo a marchnata digwyddiadau 10k/2k Caerffili yn y dyfodol a’u hychwanegu ar restr bostio er mwyn rhoi gwybod i chi am unrhyw ddigwyddiadau neu wasanaethau yn y dyfodol y credwn fydd o ddiddordeb i chi, fel digwyddiadau tebyg a gweithgareddau mewn lleoliadau tebyg.

HYSBYSEBU A HYRWYDDO

25.   Efallai bydd lluniau’n cael eu tynnu a fydd yn eich dal yn cymryd rhan yn 10k / 2k Caerffili. Rydych yn cytuno i gyhoeddi ffotograffau o’ch delwedd sydd yn eich darlunio yn cymryd rhan yn y ras yng nghyd-destun adroddiad sy’n ymwneud yn unig â 10k/2k Caerffili ac efallai y byddant yn cael eu defnyddio i hysbysebu’r digwyddiadau yn y dyfodol.