Drama & Plays

Tuesday, 12 February, 2019 - 19:30

Cynhyrchiad Canolfan Celfyddydau Pontardawe
Gan Emily Hinshelwood
Cyfarwyddwyd gan Louise Osborn 
Dyluniwyd gan Becky Davies
 
Sut rydych chi'n gwybod eich bod chi wedi croesi'r llinell?
A fyddech chi hyd yn oed yn gwybod eich bod chi wedi croesi'r llinell?
 
Mae gan Mick Evans broblem. Wel, sawl problem a dweud y gwir. 
Mae ei ffrind dychmygol o'i blentyndod, Cavelle, fel llais mewnol sy'n ei boenydio ar bob cyfle. 
A phe na bai hynny'n ddigon, mae ei fywyd proffesiynol ar chwâl o ganlyniad i'w ymlyniad â Stewart, disgybl afreolus. Dyw'r system ddim yn hoffi pobl fel Mick, pobl nad ydynt yn cydymffurfio, pobl nad ydynt yn ufuddhau... pobl fel Stewart Skinner. 
Ond sut aeth pethau mor wael? Sut rydych chi'n codi unwaith eto ar ôl bwrw'r gwaelod? 
Drama deimladwy sy'n ysgogi'r meddwl am ddiamddiffynnedd, lles meddyliol a'r angen cyffredinol am gariad yw Cracked. 
Yn cynnwys themâu oedolion/iaith gref. Yn addas i blant 14+ oed  
Fe'i cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a'r Loteri Genedlaethol

A Pontardawe Arts Centre Production

Cracked
By Emily Hinshelwood
Directed by Louise Osborn
Designed by Becky Davies
 
How do you know when you have crossed the line?
Would you even know that you had crossed the line?
 
Mick Evans has a problem. Well, a few problems really. 
His childhood imaginary friend, Cavelle, has become an inner voice that torments him at every turn. 
If that wasn’t enough, his professional life is in tatters as a result of his attachment to Stewart, an unruly pupil. The system doesn’t suit people like Mick, people who don’t conform, people who don’t toe the line… people like Stewart Skinner.
But how did it get this bad? And how do you get back when you have hit rock bottom? 
Cracked is a moving, thought-provoking play about vulnerability, mental well-being and the universal need for love. 
Features adult themes/strong language. Suitable for age 14+  
Supported by the Arts Council of Wales, Welsh Government and the National Lottery
 
TOCYNNAU | TICKETS £12.50 | £10.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 

Tuesday, 5 March, 2019 - 19:30

Ysgrifennwyd a chyfarwyddwyd gan Gareth Armstrong
 
A yw Shylock y benthycwr arian Iddewig o ‘The Merchant of Venice’ yn ddihiryn neu'n ddioddefwr? Mae drama solo arobryn Gareth Armstrong yn herio’r ystrydebau Iddewig hyn drwy lygaid ei unig gyfaill - a'r unig ddyn Iddewig arall yng ngwaith cyfan Shakespeare - sef Tubal. Wedi'i ddyrchafu i'r blaen o'i rôl fach yn ‘The Merchant of Venice’, mae'n profi’n storïwr comig naturiol.
 
Yn dathlu cyfoeth iaith Shakespeare ac yn creu cast cyfan o gymeriadau o Portia i Pontius Pilate, o Romeo i Max Reinhardt, ac o Barabbas i Richard Burbage, mae'r ddrama swynol, chwim ac aml yn ddoniol yn archwiliad hynod ddiddorol o Shylock a'i bobl.

Written & directed by Gareth Armstrong

Is Shylock the Jewish moneylender from The Merchant of Venice a villain or victim? Gareth Armstrong's award winning solo play confronts these Jewish stereotypes through the eyes of his only friend - and the only other Jewish man in the whole of Shakespeare - Tubal. Promoted to centre stage from his minor role in The Merchant of Venice, he proves a born comic storyteller.
 
Celebrating the richness of Shakespeare's language and conjuring up a whole cast of characters from Portia to Pontius Pilate, from Romeo to Max Reinhardt, and from Barabbas to Richard Burbage, this dazzling, moving, often hilarious play is a fascinating exploration of Shylock and his people.
 
TICKETS| TOCYNNAU (£14.50, £12.50, £8 Bwndeli dramâu | Drama Bundle)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

 

Thursday, 7 March, 2019 - 19:30

Hijinx & La Ribalta ar y cyd â Frantic Assembly
Into the Light
 
Rydym oll yn chwilio am ryngweithiad, cysylltiad a dilysiad. Mae llewyrch ein ffonau symudol yn ein gwahodd i gael ein gwerthfawrogi, ein coleddu a'u caru. Mae'r her o gamu allan ar y llwyfan yn cynnig rhywbeth tebyg i ni. Ond a ydym yn cael ein goleuo neu a ydym yn cael ein datgelu?
 
Mae ‘Into the Light’, sioe Hijinx a Theatro la Ribalta, dan gyfarwyddiaeth Scott Graham o Frantic Assembly a cyn cynnwys cast o berfformwyr rhyngwladol gyda rhai ohonynt ag anableddau dysgu, yn theatr gorfforol fentrus am yr hawl i gael eich gweld a'ch clywed, wedi’i pherfformio gan y rhai y mae angen i ni eu gweld a'u clywed.

Hijinx & La Ribalta in association with Frantic Assembly

Into the Light
 
We all seek interaction, connection and validation. The glow of our mobile phones invites us to be appreciated, cherished and loved. The challenge of stepping out on stage offers us something similar. But are we illuminated or are we exposed?
 
Directed by Frantic Assembly’s Scott Graham and incorporating an international cast of performers with and without learning disabilities, Hijinx and Teatro la Ribalta’s Into the Light is daring physical theatre about the right to be seen and heard, performed by those we need to see and hear.
 
TOCYNNAU | TICKETS £12.50 (£10.50, £8.00 8 Bwndeli dramâu | Drama Bundle)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

Friday, 29 March, 2019 - 19:30

Mewn cysgod, byth yng nghanol y llwyfan, mae tri perfformiwr yn aros am eu heiliad yn y golau. Ond pwy fyddai am archwilio'r cyrff hyn? Pwy fydd yn clywed eu straeon? Mae eu geiriau wedi eu claddu mewn llwch, trwy goridor hir o amser. Rydym am eu dadgladdu yma. Rydym yn eu clywed yn adleisio’n y tywyllwch.
 
Bydd y ddinas hon yn syrthio.
 
Gyda iaith arwyddion Prydain, disgrifiadau sain byw a chapsiynau Saesneg, mae ‘peeling’ yn herio cynulleidfaoedd i brofi'r theatr o'r newydd. Hanesion pwy ydyn ni'n eu hdrodd? A phwy fydd yno i fod yn dyst?

In shadow, never centre stage, three performers await their brief moment in the light. But who would want to explore these bodies? Who will receive their stories? Their words have been buried in dust, through the long corridor of time. We unearth them here. We hear them echo in the darkness.

 
This city will fall.
 
With interwoven BSL, live audio description and English captions, peeling challenges audiences to experience theatre afresh. Whose stories do we tell? And who will be there to bear witness?
 
TOCYNNAU | TICKETS £14.50 (£12.50, £8 Bwndeli dramâu | Drama Bundle)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket

Monday, 15 April, 2019 - 19:30

Dau

Perfformiwyd yn Gymraeg | Performed in Welsh

 
Gan | By Jim Cartwright
Wedi’i haddasu a’i chyfarwyddo gan | Adapted & directed by Gareth John Bale
 
Dau berson, dyn a gwraig, landlord a landlordes. Yn gweini diodydd fesul dau i'r parau o bobl yn eu tafarn. Mae gan bob un stori i'w hadrodd - weithiau'n fympwyol, weithiau’n drist - ond bob amser yn stori gallwch uniaethu ag ef.
 
Rhwng tynnu’r peints rydym yn cwrdd â Moth, dyn sydd wedi ei dynnu i bob fflam ond eto yn hollol ddibynnol ar Maudie; dau bensiynwr oedrannus; Mrs Iger sy'n caru dynion mawr cymaint; Roy sydd a Lesley yn llwyr dan ei reolaeth a dau ffan Elvis sy’n gwylio'r teledu.
 
Yn ddoniol a thwym-galon ar yr un pryd - mae'r ddrama brathog hon yn mynd ar droeon a throadau clyfar cyn cyrraedd diweddglo pwerus ac annisgwyl. 

Two people, man and wife, landlord and landlady. Serving drinks two-by-two to the twosomes in their pub. Each has a story to tell - sometimes quirky, sometimes sad - but it's always a tale you identify with.

Interwoven with pint-pulling we meet Moth, a man drawn to every flame yet utterly dependent on Maudie; two elderly pensioners; Mrs Iger who simply adores big men; Roy who has Lesley completely under control and two Elvis fans watching TV.
 
Hilarious and heart-warming in equal measure - this razor-sharp drama takes clever twists and turns before reaching a powerful and unexpected climax. 
 
TOCYNNAU | TICKETS: £12.50 (£10.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...