Drama & Plays

Friday, 29 March, 2019 - 19:30

Mewn cysgod, byth yng nghanol y llwyfan, mae tri perfformiwr yn aros am eu heiliad yn y golau. Ond pwy fyddai am archwilio'r cyrff hyn? Pwy fydd yn clywed eu straeon? Mae eu geiriau wedi eu claddu mewn llwch, trwy goridor hir o amser. Rydym am eu dadgladdu yma. Rydym yn eu clywed yn adleisio’n y tywyllwch.
 
Bydd y ddinas hon yn syrthio.
 

Gyda iaith arwyddion Prydain, disgrifiadau sain byw a chapsiynau Saesneg, mae ‘peeling’ yn herio cynulleidfaoedd i brofi'r theatr o'r newydd. Hanesion pwy ydyn ni'n eu hdrodd? A phwy fydd yno i fod yn dyst?

Sylwch fod y perfformiad yn addas ar gyfer cynulleidfa 14+ oed (yn ôl disgresiwn yr oedolyn sy'n dod gyda nhw). Mae'r ddrama'n cwmpasu pynciau oedolion y gallai ofidio rhai pobl. Mae'n cynnwys rhegfeydd.


In shadow, never centre stage, three performers await their brief moment in the light. But who would want to explore these bodies? Who will receive their stories? Their words have been buried in dust, through the long corridor of time. We unearth them here. We hear them echo in the darkness.

This city will fall.
 
With interwoven BSL, live audio description and English captions, peeling challenges audiences to experience theatre afresh. Whose stories do we tell? And who will be there to bear witness?
 

Please note that this is suitable for ages 14+ (at the discretion of their accompanying adult). The play covers adult topics that some people may find upsetting. The show contains swearing.

TOCYNNAU | TICKETS £14.50 (£12.50, £8 Bwndeli dramâu | Drama Bundle)

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket

Wednesday, 19 June, 2019 - 19:30

Scratchworks Theatre
 

“Inventive and intelligent physical theatre… a raucous manipulation of the 20th century’s greatest heist” ★★★★ Theatre Bubble

Scratchworks is an all-female theatre ensemble from Devon. Using playful theatrical styles, the company creates original stories with their unique blend of live music, physical comedy and theatrical trickery.

Genuinely funny… an engaging performance” ★★★★ The Peg

“The show was a marvel to behold” Plymouth Herald

 
Mae'n 1963 ac mae lladrad y ganrif ar y gweill. Gafodd signalau eu drysu, llinellau ffôn eu torri a miliynau o bunnoedd mewn arian parod eu dwyn. Pum diwrnod yn ddiweddarach, darganfuwyd y cliwiau cyntaf, daliwyd y criw ac mae'r gweddill yn hen hanes. Neu, a oedd e? 
Gan ddefnyddio cyfuniad unigryw o gerddoriaeth fyw, comedi ffisegol a thriciau theatrig, mae Scratchworks yn ymgymryd â'r stori glasurol hon - gyda thro. Beth am y rhai a ddihangodd? Beth os oedd y pedwar na chawsant eu dal byth yn fenywod mewn gwirionedd?

It’s 1963 and the heist of the century is underway. Signals are scrambled, phone lines cut and millions of pounds in cash stolen. Five days later the first clues were found, the gang busted and the rest is history. Or was it? 

Using a unique blend of live music, physical comedy and theatrical trickery, Scratchworks take on this classic tale - with a twist. What about the ones that got away? What if the four who were never caught were actually women?
 
Oed / Age 11+
 
£14.50 / £12.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn
Prices include a booking fee of 75p per ticket