Drama & Plays

Thursday, 18 October, 2018 - 19:30

Theatr na nÓg
 
Roedd Aneurin Bevan a Jennie Lee yn gymrodyr, wedi rhannu fflat, ac wedi eiriol a brwydro dros sosialaeth; ef o Dredegar, ac yn un o feincwyr cefn penboeth y Blaid Lafur, a hithau’n ferch i löwr o Fife, ac yn AS Sosialaidd cyn bod yn ddigon hen i bleidleisio.
 
Wedyn, bu priodas; ef mewn cariad angerddol, a hithau’n ceisio dygymod â charwriaeth arall oedd newydd ddod i ben.  Ill dau’n cael eu caru a’u casáu gan eu cyd-aelodau seneddol; ef oedd y ‘Bollinger Bolshevik’; hithau ei Arglwyddes Macbeth, yr angel dywyll ar ei ysgwydd. Datblygodd eu perthynas yn ystod blynyddoedd didostur y rhyfel, drwy anawsterau sefydlu’r GIG, gelyniaeth fileinig y 1950au, gyda’u cariad yn aeddfedu a dyfnhau. Dyma stori am bartneriaeth unigryw - un o briodasau gwleidyddol mwyaf eithriadol yr ugeinfed ganrif. 
 
Stori NYE & JENNIE
 
Perfformiadau uniaith Saesneg
Aneurin Bevan and Jennie Lee were comrades and flatmates who together fought and preached for socialism as they saw it; he the Tredegar firebrand on the Labour backbenches, she the miner’s daughter from Fife who became a Socialist MP before she was old enough to vote.
 
Then they were married; he deeply in love with her; she on the rebound from a tragic love affair. Both of them were loved and loathed by their fellow MP’s; he the Bollinger Bolshevik; she his Lady Macbeth, the dark angel at his shoulder. Life together unfolded through the desolate war years, the trials of founding the NHS, and the vicious internal feuds of the 1950’s. But as it did so their love deepened and matured. This is the story of a partnership that became one of the outstanding political marriages of the twentieth century. 
 
This is the story of NYE & JENNIE
 
Performed in English
 
www.nyeandjennie.com

£14.50 (£12.50)

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn / Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 

Wednesday, 24 October, 2018 - 19:00

Cydweithrediad creadigol gydag Ysgol Lewis Pengam a Chynyrchiadau ChainWorks
 
Gan Laurence Allan
 
Mae bwganod yn Gilfach a gwrachod yn Wattsvile yn cyfarfod ag ysbrydion dau arwr ymadawedig ac anghofiedig o’r Rhyfel Byd Cyntaf, dau gyn-ddisgybl yn Ysgol Lewis Pengam, a laddwyd yng nghyflafan y rhyfel.
 
Mae Broken Harp yn dilyn eu taith o’r brwydrau yn Ffrainc i fryniau brawychus Cwm Rhymni a’r straeon a’r chwedlau lleol y gwnaethant eu darganfod pan oeddent yn fechgyn. Mae grŵp o bobl ifanc heddiw yn dod wyneb yn wyneb â’u gorffennol ac yn gorfod dewis rhwng newyddion ffug neu ffantasi, ffaith neu ffuglen. 

A creative collaboration with Lewis School Pengam and ChainWorks Productions

Gan | by Laurence Allan
 
Goblins in Gilfach and witches in Wattsville meet the ghosts of two fallen and forgotten heroes from World War 1, two ex-pupils of Lewis School, Pengam, killed in the carnage of war. 
 
Broken Harp follows their journey from the killing fields of France to the haunted hills of the Rhymney valley and the myths and local legends they discovered as boys. A group of young people today are confronted with their past and are faced with the choice of fake news or fantasy, fact or fiction.
 
TOCYNNAU | TICKETS: £5.50 (£3.50, £0 dan 16 oed | under 16's)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

 

Thursday, 25 October, 2018 - 13:30

Cydweithrediad creadigol gydag Ysgol Lewis Pengam a Chynyrchiadau ChainWorks
 
Gan Laurence Allan
 
Mae bwganod yn Gilfach a gwrachod yn Wattsvile yn cyfarfod ag ysbrydion dau arwr ymadawedig ac anghofiedig o’r Rhyfel Byd Cyntaf, dau gyn-ddisgybl yn Ysgol Lewis Pengam, a laddwyd yng nghyflafan y rhyfel.
 
Mae Broken Harp yn dilyn eu taith o’r brwydrau yn Ffrainc i fryniau brawychus Cwm Rhymni a’r straeon a’r chwedlau lleol y gwnaethant eu darganfod pan oeddent yn fechgyn. Mae grŵp o bobl ifanc heddiw yn dod wyneb yn wyneb â’u gorffennol ac yn gorfod dewis rhwng newyddion ffug neu ffantasi, ffaith neu ffuglen. 

A creative collaboration with Lewis School Pengam and ChainWorks Productions

Gan | by Laurence Allan
 
Goblins in Gilfach and witches in Wattsville meet the ghosts of two fallen and forgotten heroes from World War 1, two ex-pupils of Lewis School, Pengam, killed in the carnage of war. 
 
Broken Harp follows their journey from the killing fields of France to the haunted hills of the Rhymney valley and the myths and local legends they discovered as boys. A group of young people today are confronted with their past and are faced with the choice of fake news or fantasy, fact or fiction.
 
TOCYNNAU | TICKETS: £5.50 (£3.50, £0 dan 16 oed | under 16's)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

 

Thursday, 25 October, 2018 - 19:00

Cydweithrediad creadigol gydag Ysgol Lewis Pengam a Chynyrchiadau ChainWorks
 
Gan Laurence Allan
 
Mae bwganod yn Gilfach a gwrachod yn Wattsvile yn cyfarfod ag ysbrydion dau arwr ymadawedig ac anghofiedig o’r Rhyfel Byd Cyntaf, dau gyn-ddisgybl yn Ysgol Lewis Pengam, a laddwyd yng nghyflafan y rhyfel.
 
Mae Broken Harp yn dilyn eu taith o’r brwydrau yn Ffrainc i fryniau brawychus Cwm Rhymni a’r straeon a’r chwedlau lleol y gwnaethant eu darganfod pan oeddent yn fechgyn. Mae grŵp o bobl ifanc heddiw yn dod wyneb yn wyneb â’u gorffennol ac yn gorfod dewis rhwng newyddion ffug neu ffantasi, ffaith neu ffuglen. 

A creative collaboration with Lewis School Pengam and ChainWorks Productions

Gan | by Laurence Allan
 
Goblins in Gilfach and witches in Wattsville meet the ghosts of two fallen and forgotten heroes from World War 1, two ex-pupils of Lewis School, Pengam, killed in the carnage of war. 
 
Broken Harp follows their journey from the killing fields of France to the haunted hills of the Rhymney valley and the myths and local legends they discovered as boys. A group of young people today are confronted with their past and are faced with the choice of fake news or fantasy, fact or fiction.
 
TOCYNNAU | TICKETS: £5.50 (£3.50, £0 dan 16 oed | under 16's)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

 

Friday, 26 October, 2018 - 19:30

Theatr Motherlode | Motherloade Theatre
 
Gan |Rachael Boulton 
 
De Cymru. 
 
Noson cau’r ffatri olaf.
 
Mae pedwar cymydog yn adeiladu awyren mewn rhandir ac yn esgyn o’r brif stryd, heibio i’r cigydd, heibio i’r bwyty cyri, a thros y capel wrth chwilio am fywyd sy’n rhydd o wleidyddiaeth a’r caledi. 
 
Perfformir y ddrama dwymgalon ac eithriadol o ddoniol hon i gyfeiliant cerddoriaeth wreiddiol fyw ac effeithiau gweledol arbennig. Dyma antur newydd o’r cymoedd sy’n gwneud i unrhyw beth ymddangos yn bosib.
 
Cynhyrchiad ar y cyd â Theatrau Rhondda Cynon Taf
Mewn cydweithrediad â Creu Cymru
Cefnogwyd gan Cyngor Celfyddydau Cymru, Bristol Old Vic & Chapter. 
South Wales. 
 
The night the last factory closed.
 
Four neighbours build a plane in an allotment and take off down the high street, past the butchers, past the curry house, and over the chapel in search of a life free from politics and the grind. 
 
Blisteringly funny, this heart-warming drama accompanied by live original music and tantalising visuals is a new adventure from the valleys that makes anything seem possible.
 
Co-produced with RCT Theatres.
In association with Creu Cymru
Supported by Arts Council of Wales, Bristol Old Vic & Chapter.

TOCYNNAU £12.50 | £10.50
 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

 

Saturday, 3 November, 2018 - 19:30

Fio Yn Cyflwyno
 
Mae dau ddyn, carcharorion gwleidyddol ac yn ffrindiau annhebygol, yn brwydro drwy ddiwrnodau diystyr, llafurus, yn ymdopi âgyda churo milain oddi wrth y swyddogion ac yn treulio eu nosweithiau yn cofio bywyd tu allan i’w trallod presennol. Maent yn paratoi am berfformiad o Antigone o flaen y carcharorion eraill a’r swyddogion eraill - gweithred herfeiddiol gan bobl sydd wedi colli popeth...
 
Mae’r ddrama wobrwyol hon yn cynnwys straeon sy’n dod o’r carchardy drwg-enwog ar Ynys Robben lle cafodd Nelson Mandela ei garcharu.

Fio Presents

Two men, political prisoners and unlikely friends, stagger through days of pointless, back-breaking labour, coping with vicious beatings from the guards and spending their nights remembering a life outside their current misery. They prepare for a performance of Antigone in front of the other inmates and guards – an act of defiance from people who have lost everything...

This soaring, award-winning drama draws on the stories that linger from the notorious prison on Robben Island where Nelson Mandela was incarcerated.
 
TOCYNNAU | TICKETS: £12.50 (£10.50, £8 Bwndeli dramâu | Drama Bundle)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 

 

Wednesday, 21 November, 2018 - 19:30

Ventoux yw’r mynydd mwyaf ofnadwy a wynebir ar y Tour de France. Ventoux hefyd yw stori Lance Armstrong a Marco Pantani – dau rasiwr sy’n defnyddio cyffuriau. Eu brwydr yng nghysgod y mynydd yn 2000 yw’r seiclo gorau a welwyd erioed. 
 
Mae Cwmni Theatr 2Magpies yn ail-lwyfannu’r ras gan ddefnyddio fideo anhygoel a phâr o feiciau ffordd, gan gofnodi bywydau cyfochrog y pencampwyr a oroesodd anawsterau mawr, gan ofyn y cwestiwn - pa mor bell y byddwn ni’n mynd er mwyn llwyddo?

Ventoux is the most fearsome mountain encountered on the Tour de France. Ventoux is also the story of Lance Armstrong and Marco Pantani – two drug-fuelled racers whose rivalry in the mountain’s shadow in 2000 was the greatest cycling had ever seen. 
 
Theatre Company 2Magpies re-stage the race using breathtaking video accompaniment and a pair of road bikes, charting the parallel lives of these champions who overcame great adversity and asking the question - just how far will we go to succeed?
 
Oed / Age 12+
 
£12.50 / £10.50 / £8.00 Bwndeli dramâu | Drama Bundle)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket