Drama & Plays

Friday, 29 March, 2019 - 19:30

Mewn cysgod, byth yng nghanol y llwyfan, mae tri perfformiwr yn aros am eu heiliad yn y golau. Ond pwy fyddai am archwilio'r cyrff hyn? Pwy fydd yn clywed eu straeon? Mae eu geiriau wedi eu claddu mewn llwch, trwy goridor hir o amser. Rydym am eu dadgladdu yma. Rydym yn eu clywed yn adleisio’n y tywyllwch.
 
Bydd y ddinas hon yn syrthio.
 

Gyda iaith arwyddion Prydain, disgrifiadau sain byw a chapsiynau Saesneg, mae ‘peeling’ yn herio cynulleidfaoedd i brofi'r theatr o'r newydd. Hanesion pwy ydyn ni'n eu hdrodd? A phwy fydd yno i fod yn dyst?

Sylwch fod y perfformiad yn addas ar gyfer cynulleidfa 14+ oed (yn ôl disgresiwn yr oedolyn sy'n dod gyda nhw). Mae'r ddrama'n cwmpasu pynciau oedolion y gallai ofidio rhai pobl. Mae'n cynnwys rhegfeydd.


In shadow, never centre stage, three performers await their brief moment in the light. But who would want to explore these bodies? Who will receive their stories? Their words have been buried in dust, through the long corridor of time. We unearth them here. We hear them echo in the darkness.

This city will fall.
 
With interwoven BSL, live audio description and English captions, peeling challenges audiences to experience theatre afresh. Whose stories do we tell? And who will be there to bear witness?
 

Please note that this is suitable for ages 14+ (at the discretion of their accompanying adult). The play covers adult topics that some people may find upsetting. The show contains swearing.

TOCYNNAU | TICKETS £14.50 (£12.50, £8 Bwndeli dramâu | Drama Bundle)

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket

Monday, 15 April, 2019 - 19:30

Dau

Perfformiwyd yn Gymraeg | Performed in Welsh

 
Gan | By Jim Cartwright
Wedi’i haddasu a’i chyfarwyddo gan | Adapted & directed by Gareth John Bale
 
Dau berson, dyn a gwraig, landlord a landlordes. Yn gweini diodydd fesul dau i'r parau o bobl yn eu tafarn. Mae gan bob un stori i'w hadrodd - weithiau'n fympwyol, weithiau’n drist - ond bob amser yn stori gallwch uniaethu ag ef.
 
Rhwng tynnu’r peints rydym yn cwrdd â Moth, dyn sydd wedi ei dynnu i bob fflam ond eto yn hollol ddibynnol ar Maudie; dau bensiynwr oedrannus; Mrs Iger sy'n caru dynion mawr cymaint; Roy sydd a Lesley yn llwyr dan ei reolaeth a dau ffan Elvis sy’n gwylio'r teledu.
 
Yn ddoniol a thwym-galon ar yr un pryd - mae'r ddrama brathog hon yn mynd ar droeon a throadau clyfar cyn cyrraedd diweddglo pwerus ac annisgwyl. 

Two people, man and wife, landlord and landlady. Serving drinks two-by-two to the twosomes in their pub. Each has a story to tell - sometimes quirky, sometimes sad - but it's always a tale you identify with.

Interwoven with pint-pulling we meet Moth, a man drawn to every flame yet utterly dependent on Maudie; two elderly pensioners; Mrs Iger who simply adores big men; Roy who has Lesley completely under control and two Elvis fans watching TV.
 
Hilarious and heart-warming in equal measure - this razor-sharp drama takes clever twists and turns before reaching a powerful and unexpected climax. 
 
TOCYNNAU | TICKETS: £12.50 (£10.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...