Live Music

Saturday, 19 January, 2019 - 19:30

Yn syth o’r West End yn Llundain!
 
Paratowch eich hun ar gyfer noson fythgofiadwy i ddathlu seren fyd-enwog yn sioe deyrnged George Michael gorau’r DU. 
 
Mae’r sioe yn llawn anthemau poblogaidd o glasuron Wham i’r caneuon oedd ar frig y siartiau o’r albwm o’r wythdegau, Faith, yn ogystal â chaneuon gwych o’r nawdegau a’r 20G.
 
Dyma gynhyrchiad hudol sy’n cynnwys eich hoff ganeuon gan gynnwys Careless Whisper, Freedom, Faith, Father Figure, Outside, Jesus to a Child, a llawer mwy.
 
Dewch i ailfyw angerdd, dawn a sensitifrwydd unigryw George yn y gyngerdd anhygoel a pharchus hon. 
 
Mae’r sioe hwn yn sioe deyrnged ac nid yw mewn unrhyw fodd yn gysylltiedig ag unrhyw artistiaid/ystadau, cwmnïau rheoli na sioeau tebyg. 
Direct from London's West End!
 
Get ready for an unforgettable evening celebrating a global superstar with the UK's finest George Michael tribute show.
 
The show is packed with crowd pleasing anthems from the Wham classics to the chart-topping success of the eighties album Faith, plus the awesome tunes of the nineties and noughties.
 
This is a spellbinding production  which features all you favourite songs including Careless Whisper, Freedom, Faith, Father Figure, Outside, Jesus to a Child, and many more.
 
Relive the passion, the flair and the unique sensitivity of George in this incredible and respectful concert sensation.
 
This is a tribute show and is in no way affiliated with any original artists/estates/management companies or similar shows.
 
TOCYNNAU / TICKETS £25.50 (£24.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 
 
 
 

Friday, 25 January, 2019 - 19:30

Gordon Davis is back!
 
Gordon is known as one of the best Elvis tribute artist in the world. In 2012 he won ‘Images of the King’ in Memphis Tennessee 2012 and has continued his success by winning the ‘European Elvis Championships’ in 2013.
 
Gordon will be performing with his live band and singing all your favourite songs, bringing the majesty of the voice and the electrifying power of Elvis’s performance back to life. 
Mae Gordon Davis yn ôl!
 
Mae Gordon yn adnabyddus fel un o artistiaid teyrnged Elvis gorau yn y byd. Yn 2012 enillodd ‘Images of the King’ ym Memphis, Tennessee ac mae wedi parhau i fod yn llwyddiannus drwy ennill ‘Pencampwriaeth Elvis Ewropeaidd’yn 2013.
 
Bydd Gordon yn perfformio gyda’i fand byw ac yn canu eich hoff ganeuon, gan ddod a mawredd y llais a’r pŵer trydanol o berfformio Elvis yn ôl yn fyw.
 
TOCYNNAU | TICKETS: £16.50 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

 

Saturday, 26 January, 2019 - 19:30

Gordon Davis is back!
 
Gordon is known as one of the best Elvis tribute artist in the world. In 2012 he won ‘Images of the King’ in Memphis Tennessee 2012 and has continued his success by winning the ‘European Elvis Championships’ in 2013.
 
Gordon will be performing with his live band and singing all your favourite songs, bringing the majesty of the voice and the electrifying power of Elvis’s performance back to life. 
Mae Gordon Davis yn ôl!
 
Mae Gordon yn adnabyddus fel un o artistiaid teyrnged Elvis gorau yn y byd. Yn 2012 enillodd ‘Images of the King’ ym Memphis, Tennessee ac mae wedi parhau i fod yn llwyddiannus drwy ennill ‘Pencampwriaeth Elvis Ewropeaidd’yn 2013.
 
Bydd Gordon yn perfformio gyda’i fand byw ac yn canu eich hoff ganeuon, gan ddod a mawredd y llais a’r pŵer trydanol o berfformio Elvis yn ôl yn fyw.
 
TOCYNNAU | TICKETS: £16.50 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

 

Saturday, 9 February, 2019 - 19:30

 ‘TAITH GYNGERDD I FFARWELIO’ | ‘FAREWELL CONCERT TOUR’

Heb os, roedd y 60au yn amser arbennig iawn fydd yn cael ei gofio mewn hanes fel y cyfnod mwyaf dychmygus o greadigrwydd a mynegiant mewn cerddoriaeth.

Mae ‘The Searchers’ wedi cyfrannu’n helaeth at sefydlu lle’r DU ar frig y byd yn y diwydiant cerddoriaeth â llwyddiannau ysgubol fel Sweets For My Sweet; Needles and Pins; Don’t Throw Your Love Away; Sugar and Spice and When You Walk In The Room.

Gan werthu mwy na 50 miliwn o recordiadau, mae The Searchers bellach wedi bod yn teithio’r byd ac yn adlonni cynulleidfaoedd o bob oedran am fwy na hanner canrif.

Mae nhw bellach wedi penderfynu ymddeol a bydd y Cyngerdd i Ffarwelio hwn yn cynnwys llawer o draciau albwm a ffefrynnau yn ogystal â’u caneuon adnabyddus i gyd. Byddant hefyd yn adrodd straeon ac atgofion o’u gyrfa syfrdanol.

Peidiwch â cholli’r CYNGERDD I FFARWELIO gan The Searchers!


There is no doubt that the swinging 60’s was a very special time and will go down in history as being the most imaginative period of music creativity and expression.

With such classic hits as, Sweets For My Sweet; Needles and Pins; Don’t Throw Your Love Away; Sugar and Spice and When You Walk In The Room, THE SEARCHERS have contributed enormously in establishing the UK as the world’s leading country in the music industry.

With total record sales of more than 50 million, The Searchers have been touring the globe, entertaining audiences of all ages for more than 50 years. 

They have now decided to retire and this Farewell ‘solo’ Concert will not only include all their famous hits, but also many album tracks and well-known favourites, as well as anecdotes and reminiscences of their remarkable career.

Don’t miss The Searchers FAREWELL CONCERT!

£23.50

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 

 

Friday, 22 February, 2019 - 19:30

Gan ail-greu rhamant tymor y Nadolig Fienaidd a'n hatgoffa o hen oes o bartïon hwyrol hudolus a walsiau gan Strauss. Mae'r sioe yn cynnwys uchafbwyntiau o rai o operâu mawr Strauss gan gynnwys Die Fledermaus, The Merry Widow a llawer o rai eraill. Bydd yr Ensemble Cerddorfaol Ewropeaidd yn cyfeilio i bedwar unawdydd o gwmnïau opera mawr gan gynnwys Opera North, yr English National Opera a D’Oyly Carte.
 
Mae’r cynhyrchiad bendigedig hwn yn cael ei lwyfannu a’i goreograffu’n fedrus, a'i wisgo’n ddilys ac addas; bydd yn apelio at y rhai rhamantus cymaint â byddai i’r selogion cerddoriaeth.

Recreating the romance of the Viennese festive season and reminding us of a bygone age of glamorous soirees and Strauss waltzes. The show features highlights from some of the great operettas of the Strauss family including Die Fledermaus, The Merry Widow and many others. The European Orchestral Ensemble will accompany four soloists from major opera companies including Opera North, English National Opera and D’Oyly Carte. 

This wonderful production is cleverly staged, choreographed and authentically costumed; it will appeal to the romantic as much as the music aficionado.
 
TOCYNNAU / TICKETS £18.50 (£17.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Saturday, 2 March, 2019 - 19:30

Cerddoriaeth anhygoel, lleisiau mawr, gitârs gwych, cyfryngau sgrin fawr a goleuadau Bowie ynghyd â pharch diffuant a gwirioneddol i'r dyn a'i gerddoriaeth. Mae’r holl berfformiad wedi ei berfformio mewn arddull sy'n addas i'r athrylith greadigol, sef David Bowie.
 
Yn syml, perfformiad o gerddoriaeth orau Bowie gan fand Bowie gorau'r byd.
 
Gwisgwch eich esgidiau coch a dawnsio'r ‘blues’ pan fydd y sioe enwog Starman yn dod i'r dref. Yn llawn o ganeuon yn dathlu pob rhan o fywyd Bowie, o Rebel Rebel a China Girl i Let's Dance, Young Americans, Ashes To Ashes a Life On Mars.
 
Yn cael ei berfformio gan 'Blackstar', band Bowie mwyaf pwerus y byd.
Awesome musicianship, great vocals, killer guitars, Bowie big screen media and lighting plus a heartfelt and genuine respect for the man and his music. All performed in a style fitting to the creative genius that is David Bowie.
 
Simply the best Bowie sounds you will hear performed by the world’s finest Bowie band.
 
Put on your red shoes and dance the blues when the highly-charged show Starman comes to town. Packed with songs from all eras of Bowie’s celebrated career from Rebel Rebel and China Girl to Let’s Dance, Young Americans, Ashes To Ashes and Life On Mars.
 
Performed by 'Blackstar' the world's most powerful Bowie band.
 
TOCYNNAU | TICKETS: £19.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

Saturday, 16 March, 2019 - 19:30

Sound of The 60s
 
Mwynhewch y cyngerdd sy'n syfrdanu cynulleidfaoedd ledled y byd, gan werthu allan yn llwyr mewn lleoliadau o'r London Palladium i’r Old Trafford.
 
Mae The Zoots yma i wneud eich teulu cyfan i ddawnsio i gerddoriaeth y 60au y mae pawb yn caru cymaint - gyda chaneuon enwog The Beatles, The Rolling Stones, The Monkees, The Beach Boys, The Kinks, The Searchers, The Four Seasons, Elvis a chymaint mwy o'ch hoff artistiaid. 

Experience the concert that's wowing audiences around the world, selling out and headlining venues from The London Palladium to Old Trafford.

 
The Zoots are here to make your whole family bop to the '60s beats that everybody loves - with legendary numbers by The Beatles, The Rolling Stones, The Monkees, The Beach Boys, The Kinks, The Searchers, The Four Seasons, Elvis and dozens more of your favourite artists. 
 
TOCYNNAU | TICKETS: £15.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

 

Thursday, 21 March, 2019 - 19:30

Ymunwch â ni yn y Sefydliad am noson gyda'r boi Cymreig anhygoel o dalentog yr enillodd ei lais mawr a'i berfformiadau proffesiynol dan bwysau ganmoliaeth iddo ar Britain's Got Talent yn 2018.
 
Wedi'i ddisgrifio gan Simon Cowell fel 'fersiwn gerddorol Rocky', mae Gruff wedi ymroi ei fywyd i ddilyn ei freuddwyd o fod yn ganwr o'r radd flaenaf. Mae ei waith caled yn talu ar ei ganfed felly peidiwch â cholli'r cyfle hwn i glywed ei gyngerdd yng Nghoed Duon...

Join us at The 'Stute for an evening with the incredibly talented Welsh lad whose big voice and professional performances under pressure won him acclaim on Britain's Got Talent in 2018.

Described by Simon Cowell as 'the musical version of Rocky', Gruff has dedicated his life to following his dream of becoming a world class singer. His hard work is paying off so don't miss this chance to catch him in concert in Blackwood while you still can...
 
TOCYNNAU | TICKETS £22.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Saturday, 23 March, 2019 - 19:30

Showaddywaddy wedi byw hyd at y teitl hwnnw gan eu bod yn dathlu eu 40fed pen-blwydd.
 
Mae eu sioe fyw yn ddeinamig a dyrchafol ac yn cynnwys eu holl ganeuon mwyaf poblogaidd, gyda llawer ohonynt wedi cyrraedd rhif un yn siartiau pop Ewrop. 
 
Yn cynnwys Under The Moon of Love, Three Steps to Heaven, Hey Rock & Roll, When, Blue Moon, ‘Pretty Little Angel Eyes’ a llawer mwy.
Felly dewch i ymuno â'r ‘Dancing Party’… ‘You’ve Got What It Takes’!

‘The Greatest Rock & Roll Band In The World’ is a bold statement but Showaddywaddy has lived up to that title as they recently celebrated their 40th anniversary.

Formed in the 1970s in Leicester from several local bands, they have sold more than 20 million records and have toured the world.
Their live show is dynamic and uplifting featuring all of their biggest hits, many of which reached number one in the pop charts of Europe. 
 
‘Under The Moon of Love’, ‘Three Steps to Heaven’, ‘Hey Rock & Roll’, ‘When’, ‘Blue Moon’, ‘Pretty Little Angel Eyes’ and many, many more.
So come and join the ‘Dancing Party’… ‘You’ve Got What It Takes’! 
 
TICKETS £25.50
 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

 

Saturday, 30 March, 2019 - 19:30

‘The Days of Their Lives’
 TRIBUTE TO THE LEGEND
Now one of the most recognisable Tribute bands in the world, SUPREME QUEEN continue to take things to a whole different level, with their homage to the halcyon days of one of the planet’s greatest ever rock bands. 
 
Since their formation in the nineties, SUPREME QUEEN have played to hundreds of  thousands of Queen fans across the world, headlining at major events including St. Tropez’s International Queen Convention, where they played to 10,000 people.
 
Scott Maley’s incredible vocal and visual resemblance to Freddie Mercury, fronting this remarkable band of musicians has seen SUPREME QUEEN become one of the most respected bands of their genre anywhere on earth.
 
Closely following the ethos of the original band, they have always strived to create the Original Queen Live Experience. 
 
Now a part of the Brian Shaw Concerts/Elite International stable, that brings you ground breaking Arena events such as The Elvis World Tour, we enter a new era for this fabulous show. As musically brilliant as ever, the new presentation benefits from stunning production values, plus sound and lighting effects designed to transport the audience to the halcyon days of their heroes.
 
Simply, a stage show designed to provide the most memorable of evenings for Queen’s millions of fans worldwide.
 
TOCYNNAU | TICKETS: £23.00
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn | Prices include a booking fee of 75p per ticket
 
 
 

Friday, 5 July, 2019 - 17:00

DOORS OPEN 5.00pm

ON SALE FROM 10AM ON WEDNESDAY 3RD OCTOBER

AT CAERPHILLY CASTLE

The Stranglers will kick off a summer of live music at Caerphilly Castle in South Wales when they play Wales’ largest Castle on Friday the 5th of July 2019. Support comes from fellow punk rockers Ruts DC. Tickets will go on general sale Wednesday the 3rd of October at 10am through Ticketmaster.co.uk, Gigantic.com, Seetickets.com, Blackwood Miners’ Institute or by calling 0844 844 0444.

Wales’ largest independent music promoter and finalist in the upcoming Live UK Music Awards 2018 as Best Regional Promoter, Orchard Entertainment returns to this stunning historic venue, with a fantastic  line up of The Stranglers and Ruts DC.

During a hectic 2018 touring the Southern Hemisphere, Europe and the UK, which included a stellar sell out performance at Tramshed Cardiff, The Stranglers have also been busy writing and rehearsing new material. Audiences at the famous castle can expect to experience some of these new cuts, alongside classic favourites and lesser performed numbers drawn from their eloquent and extensive catalogue.

First formed in 1974, the band's attitude was embraced by the punk movement of the late 70s, with their first three albums - Rattus Norvegicus, No More Heroes and Black And White - being released within an astonishing 13 months of each other, scoring hit singles such as Peaches, No More Heroes and Walk On By. Further success was to follow with Always The Sun, Strange Little Girl and the mercurial Golden Brown, amongst many others, earning the group 24 Top 40 singles and 18 Top 40 albums.

Masters of their own highly original sound that combines a brilliant melodic touch with dark aggression and effortless cool. The Stranglers are now recognised as one of the most credible and influential bands to have emerged from the punk era.

Special guests Ruts DC are a reggae-influenced British punk rock band, formed in 1977 at the height of the Punk revolution. They released their first single In A Rut in early 1979 on the People Unite label, which was championed by the legendary John Peel. From then on and over the years, the record rightly became what can be considered to be a Punk anthem.

There were more to follow, with the singles Babylon’s Burning, Something That I Said, Jah War (all from the debut album The Crack) and Staring at the Rude Boys, West One (both featured on the album Grin And Bear It).

This show has an age restriction of 14+

Tickets £40.50 

Tickets include booking fee of £3 per ticket.

BOOK ONLINE...

 

 

 

Saturday, 13 July, 2019 - 16:00

DOORS OPEN 4.00pm
THIS IS A FULL STANDING EVENT
 
Black Stone Cherry are the latest band announced to rock Caerphilly Castle, just 15 minutes outside of Cardiff, this summer. The band are set to play at Wales’ largest castle on Saturday the 13th July 2019. Tickets will go on general sale Friday the 14th of December at 10am through Ticketmaster.co.uk, Gigantic.com, Seetickets.com, Blackwood Miners’ Institute or by calling 0844 844 0444. 
 
2018 has been a busy year for Black Stone; - not only supporting the music legends, Guns N’ Roses at this year’s Download festival, the band also secured their third top 10 album in the UK charts with their latest release, Family Tree and have recently finished off their busy European tour. 
Black Stone Cherry was born in 2001 in the small town of Edmonton, Kentucky. Chris Robertson took the lead on vocals and guitar, and was joined by bandmates Ben Wells, Jon Lawhon, and John Fred Young. Music has been no stranger to the band, with Young's dad, Richard and his Uncle Fred, already members of the iconic country-fried rock n’ roots band, The Kentucky HeadHunters. 
 
There’s certainly been no rest for the wicked. For 17 years, Black Stone Cherry has put forth a new vicious breed of Southern rock, injecting youthful vitality and a myriad of fresh new influences into the beloved American rock tradition. To date, the band have released five critically acclaimed albums, and one well-received blues EP. They’ve rocked 12,000-cap arena shows, topped the UK charts, and shared the stage with a diverse roster of superstars, including Def Leppard, Lynyrd Skynyrd, Bad Company, Mötorhead, Alter Bridge and ZZ Top. Fans attending the Caerphilly Castle show can expect to experience some of these new cuts and alongside classic favourites such as Blame it on the Boom Boom, Lonely Train and White Trash Millionaire.
 
The date is once again being promoted by current and three times Live UK Regional Promoter of the year Orchard Live (formerly Orchard Entertainment), who recently announced a string of high-profile acts to arrive in Caerphilly Castle next summer, including The Stranglers and Ruts DC. 
www.blackstonecherry.com
www.orchardlive.com
 
OED | AGE: 14+
TOCYNNAU | TICKETS: £41.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o £2.00 y tocyn | Prices include a booking fee of £2.00 per ticket