Childcare Offer - Cynnig Gofal Plant

Childcare Offer for Wales - Applications postponed during Coronovirus Pandemic

The Welsh Government Childcare Offer is now available across the county borough and could bring huge financial savings for eligible parents working 16 hours, or earning the equivalent of working 16 hours or more, at National Minimum Wage.

 

From the term following their 3rd birthday (*please note term dates may vary), children could be entitled to 20 hours of government funded childcare. This is in addition to the 10 hours already provided by the part-time Foundation Phase and up to 30 hours of childcare during the school holidays.

* For information about application and term dates please call FIS on 01443 863232 or email fis@caerphilly.gov.uk.

 

Parents could receive the funding until they are offered a full time education place, usually the September after their child’s fourth birthday potentially saving families in the region of up to £4,725 per year.

 

Who is eligible?

To be eligible for free child care you must meet the following eligibility criteria:

Your child is aged 3 or 4 years who is able to access part time education 

You live in Caerphilly County Borough

and

You work 16 hours per week or more

or

You earn the equivalent of working16 hours at national living wage or national minimum wage

or

You are in receipt of specific caring benefits

 

Further information

For more information about the scheme and find out what childcare is available please contact the Caerphilly Family Information Service on 01443 863232 or email fis@caerphilly.gov.uk 

 

Cynnig Gofal Plant i Gymru 

 

Mae Cynnig Gofal Plant newydd Llywodraeth Cymru bellach ar gael mewn ardaloedd peilot ychwanegol ar draws y fwrdeistref sirol a gallai ddod ag arbedion ariannol enfawr i rieni cymwys sy'n gweithio 16 awr neu fwy yr wythnos.

 

O'r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn 3 oed (*nodwch y gall dyddiadau tymor amrywio), gallai plant fod â hawl i gael 20 awr o ofal plant a ariennir gan y llywodraeth. Mae hyn yn ychwanegol i’r 10 awr a ddarperir eisoes gan y Cyfnod Sylfaen rhan-amser a hyd at 30 awr o ofal plant yn ystod gwyliau'r ysgol. *Am wybodaeth ynghylch cyflwyno cais a dyddiadau tymor, cysylltwch â'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar 01443 863232 neu GGiD@caerffili.gov.uk.

 

Gallai rhieni dderbyn yr arian nes y cynigir lle addysg amser llawn iddynt, fel arfer y mis Medi ar ôl pedwerydd pen-blwydd eu plentyn, sy'n bosib arbed teuluoedd hyd at tua £4,725 y flwyddyn.

 

Pwy sy'n gymwys?

 

I fod yn gymwys i dderbyn gofal plant am ddim, rhaid i chi fodloni'r meini prawf cymhwysedd canlynol:

Mae eich plentyn yn 3 neu’n 4 oed

Rydych yn byw ym Mwrdeistref Sirol Caerffili 

Rydych yn gweithio ac yn ennill yr hyn sy'n cyfateb i o leiaf 16 awr ar gyflog byw cenedlaethol neu gyflog isafswm cenedlaethol?

Rydych yn derbyn budd-daliadau gofal penodol

 

 
Dewis