Skip to Content

Ffeithiau tecstiliau

Gellir Ailddefnyddio bron popeth sydd wedi’i wneud o ffabrig
os yw mewn cyflwr da, a gellir Ailgylchu unrhyw beth sydd
wedi’i ddifrodi.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Dillad
 • Esgidiau (mewn parau)
 • Teganau meddal
 • Bagiau a beltiau
 • Tywelion
 • Llieiniau, gorchuddion duvet a blancedi
 • Clustogau
 • Llenni

 

Pam ddylwn i ailgylchu tecstiliau?

 

 • Helpu pobl mewn angen – gall dillad sydd mewn cyflwr da gael eu rhoi i siopau elusen.
 • Lleihau llygredd amgylcheddol – caiff tecstiliau sy’n cael eu rhoi yn y bin eu hanfon i safleoedd tirlenwi. Yma, gallant gynhyrchu tocsinau sy’n llygru’r dŵr rydyn ni’n ei yfed a’r aer rydyn ni’n ei anadlu.
 • Arbed adnoddau – drwy ailgylchu dillad y gellir eu gwisgo, defnyddir llai o adnoddau i greu rhai newydd. Os bydd rhywun arall yn gwisgo pâr o drowsus nad ydych ei eisiau mwyach, caiff llai o dir, dŵr a gwrtaith ei ddefnyddio i dyfu cotwm.
 • Arbed ynni – mae’n cymryd llawer llai o ynni i gynhyrchu cynhyrchion newydd o decstiliau sydd wedi’u Hailgylchu o gymharu â deunyddiau crai.
 • Mwy o le yn eich ystafell wely – drwy roi trefn ar eich tecstiliau ac Ailgylchu pethau nad oes eu hangen arnoch, gallwch greu lle a fydd yn eich helpu i gadw eich ystafell yn daclus.

Wyddech chi...?

 • Tecstiliau ac esgidiau yw 12% o'r hyn sy’n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi

 • Byddai'r dillad a daflwn mewn blwyddyn yn llenwi Stadiwm Wembley

 • Mae’r DU yn cynhyrchu tua 1 filiwn tunnell o wastraff tecstiliau y flwyddyn

 • Ar hyn o bryd mae dros 700,000 tunnell o decstiliau yn mynd i safleoedd tirlenwi yn y DU bob blwyddyn. Gellid ailgylchu o leiaf 50% o’r rhain.

 • Mae mwy na 30% o ddillad diangen yn mynd i safleoedd tirlenwi(Pan ellid eu cymryd i'r siop elusen a fyddai'n golygu y bydd cymunedau'n llefydd llawer mwy iachus.