Skip to Content

Ffeithiau tirlenwi

Yng Nghymru, rydyn ni’n taflu 4 miliwn o dunelli
o sbwriel bob blwyddyn. Mae hynny’n ddigon
i lenwi Stadiwm y Mileniwm bob 20 diwrnod!

Yn y gorffennol roedd y rhan fwyaf o wastraff yn
cael ei anfon i safleoedd tirlenwi oherwydd roedd
yn rhad ac roedd digon o le ar gael mewn hen chwareli.

Bydd yr holl le yma'n rhedeg allan mewn tua 7 mlynedd, felly mae'n hanfodol i ni Arbed, Ailddefnyddio ac Ailgylchu.

Mae tua dwy ran o dair o wastraff a anfonir i safleoedd tirlenwi yn fioddiraddiadwy. Mae’r gwastraff hwn yn pydru, yn dadelfennu ac yn cynhyrchu nwyon niweidiol (Carbon Deuocsid a Methan), sy’n cyfrannu at gynhesu byd-eang.

Mae rheolaethau nwy ar safleoedd tirlenwi modern (er bod rhywfaint o nwy yn dal i ddianc i'r atmosffer). Pan gaiff y nwy ei ddal, gellir ei losgi i bweru generaduron i gynhyrchu trydan.

Os nad ydym yn atal defyddio, ailddefnyddio nac ailgylchu. bydd ein safleoedd tirlenwi'n dod yn enfawr a bydd y rhan fwyaf o'r safleoedd hyn yn llawn gwastraff y gellir ei ailgylchu.

 

Beth sydd yn y bin?

Mae’r sbwriel rydyn ni’n ei daflu yn cynnwys y canlynol:

 

 

 

Mae cynnwys bin gwastraff gwyrdd pawb ychydig yn wahanol, yn dibynnu ar y bwyd rydyn ni’n ei fwyta, yr eitemau rydyn ni’n eu prynu a ph’un a oes gennym ni ardd. Mae’r canrannau a ddangosir yn y llun uchod ar gyfer y bin cyffredin ac mae’n dangos y gellid ailgylchu neu gompostio dros 60% o wastraff.

Pan fyddwn ni’n claddu sbwriel mewn safle tirlenwi, rydyn ni’n colli adnoddau naturiol gwerthfawr, yn gwastraffu ynni a dŵr ac yn talu costau trafnidiaeth. Yr unig ateb cynaliadwy i’r broblem yw ailgylchu ein gwastraff.

 

 Wyddech chi...?

  • Mae tua 51% o’n gwastraff yn cael ei anfon i safleoedd tirlenwi ac, yng Nghymru, dim ond tua 7 mlynedd o le sydd gennym ar ôl mewn safleoedd tirlenwi!

  • Mae un dunnell o wastraff bioddiraddadwy yn cynhyrchu rhwng 200m3 a 400m3 o nwy

  • Gwastraff, gan gynnwys gwastraff tirlenwi, oedd yn gyfrifol am 41% o allyriadau Methan y DU yn 2008

  • Mae tua 48% o nwy a thrydan adnewyddadwy’r DU bellach yn dod o nwy tirlenwi

  • Mae bwyd sy’n cael ei wastraffu a’i anfon i safleoedd tirlenwi yn gyfrifol am hyd at 20 miliwn tunnell o Garbon Deuocsid (CO2)