Alternative content

Get Adobe Flash player

Canllaw mynediad

Mae Llancaiach Fawr yn ymrwymedig i weithio tuag at ‘Mynediad i Bawb’ a rhannu’r maenordy hardd a hanesyddol yma gyda phawb.

Y safle: Mae Llancaiach Fawr yn cynnwys y Maenordy, Canolfan Ymwelwyr, Bloc Addysg ar gyfer grwpiau ysgol, gerddi ffurfiol ac anffurfiol. Yn aml caiff digwyddiadau eu cynnal ar y Ddôl - llecyn gwair wedi ei dorri - ac weithiau ar Gae Hir- llain o dir pori.

Mae’r Ganolfan Ymwelwyr yn cynnwys lolfa goffi, bwyty ystafell wydr, siop anrhegion ac arddangosfa am hanes y Maenordy a’i thrigolion.

Parcio: Mae 6 o fannau parcio dynodedig i’r anabl tua 20 metr o’r fynedfa i’r dderbynfa. Mae man gollwng teithwyr y tu allan i fynedfa’r ganolfan ymwelwyr ac mae cwrbyn bychan ar ongl o’r ffordd i fyny ar y palmant, sydd wedyn yn arwain i mewn i’r ganolfan ymwelwyr. Mae 3 o fannau parcio dynodedig i’r anabl yn y maes parcio isaf yn agosach at fwyty’r ystafell wydr a’r ystafell achlysuron. Mae gan y meysydd parcio arwyneb tarmac neu flociau palmant. Mae’r maes parcio isaf ar lethr ysgafn.

Ar gyfer digwyddiadau mawr defnyddir mannau parcio cyffredinol ar Gae Hir sy’n wyneb anwastad ond ar adegau felly mae’r maes parcio uchaf wedi ei neilltuo ar gyfer parcio Bathodyn Glas. Unwaith y bydd yn llawn defnyddir system gollwng ger y brif fynedfa ar gyfer teithwyr anabl.

Toiledau: yn y Ganolfan Ymwelwyr ceir dau doiled hygyrch i gadeiriau olwyn ar gyfer dynion a merched; un gerllaw ardal y dderbynfa (trosglwyddiad llaw chwith), ac un ger bwyty’r ystafell wydr a’r ystafell achlysuron (trosglwyddiad llaw dde).

Yn y Bloc Addysg mae toiled hygyrch i gadeiriau olwyn trosglwyddiad llaw chwith yn y toiled dynion a thoiled hygyrch i gadeiriau olwyn trosglwyddiad llaw dde yn y toiledau merched. Mae un ciwbicl hygyrch i’r anabl sy’n gallu cerdded yn yr holl doiledau.
*Noder nad oes cyfleusterau toiledau ar gyfer y cyhoedd yn y Maenordy ei hun.

Arwynebau: Lloriau cerrig llyfn neu loriau finyl gwrthlithro sydd yn y Ganolfan Ymwelwyr a’r Bloc Addysg. Mae’r Cwrt wedi ei balmantu ac yn wastad. Mae’r gerddi a’r ffordd i’r Maenordy yn cynnwys cerrig llorio a llwybrau graean; mae’r tŷ wedi ei leoli tua 30 metr o’r ganolfan ymwelwyr ar hyd llwybr llechfaen. Mae ffordd graean a cherrig llwch yn arwain at y gerddi cefn a’r ramp cerrig (graddfa 1:15 a 1:12 am bellter byr) ac i fynedfa’r tŵr grisiau ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn.

Drysau: Mae gan y brif fynedfa ddrysau sy’n agor yn awtomatig. Mae yna agorwyr hwylus ar y drws o’r arddangosfa i’r Maenordy a’r gerddi, ac ar y drws o’r siop i’r gerddi.

Lifft yn y Ganolfan Ymwelwyr: Mae lifft platfform hwylus ar gyfer cadair olwyn i lawr i’r ystafell achlysuron a’r bar o lefel yr ystafell wydr, y toiledau a’r cyntedd cefn.

Y Maenordy: Mae Maenordy Llancaiach Fawr yn adeilad rhestredig gradd 1 a adeiladwyd yng nghanol yr 16eg ganrif. Yn dilyn gwaith i’r Maenordy yn 2014-2015 rydym wedi gwella mynediad i ymwelwyr ag anableddau. Erbyn hyn mae’n bosib i ymwelwyr ag anawsterau symudedd gael mynediad at y rhan fwyaf o’r Maenordy ac mae modd i ymwelwyr sy’n defnyddio cadair olwyn gael mynediad at bob rhan o’r adeilad ar wahân i’r croglofftydd a 2 ystafell ar y llawr cyntaf.

Adeiladwyd tŵr grisiau newydd yng nghefn y Maenordy er mwyn darparu lifft platfform i’r llawr cyntaf a’r ail lawr a grisiau gwastad i’r lloriau uchaf. Fodd bynnag, ni fu’n bosibl, oherwydd dyluniad a gosodiad yr adeilad Tuduraidd, i ddarparu mynediad cadair olwyn i’r croglofftydd sy’n cael eu dangos fel ystafelloedd y gweision.

Arwynebau: mae’r lloriau yn gymysgedd o loriau llechi i lawr y grisiau sy’n anwastad a lloriau pren derw i fyny’r grisiau. Mae oed yr adeilad yn golygu nad yw rhai o’r lloriau pren yn wastad ac mae angen cymryd gofal drwy’r adeilad i gyd.

Grisiau a stepiau: gall uchder y grisiau amrywio ar y staerau hanesyddol. Nid yw uchder y grisiau bob amser yr un fath, hyd yn oed o fewn yr un staer. Mae rheiliau llaw haearn wedi cael eu gosod ar y grisiau cerrig, yn arbennig ar gyfer cael mynediad i’r croglofftydd sydd â grisiau cul a serth iawn ac sydd efallai yn anaddas ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd.

Pyrth:
Mae rhai o’r drysau hanesyddol yn sylweddol is na drysau modern a rhaid cymryd gofal wrth fynd drwyddynt. Ni chynyddwyd eu maint gan y byddai hynny’n cael gwared ag adeiledd hanesyddol y Maenordy sydd wedi ei warchod gan y gyfraith.

*Gwybodaeth bwysig i ddefnyddwyr cadair olwyn yn y Maenordy: Mae dimensiynau’r lifft a’r grisiau tŵr newydd wedi eu cyfyngu oherwydd natur a hanes yr adeilad a dylid cymryd hyn i ystyriaeth cyn ymweld. Mae’r lifft platfform ar gyfer cadair olwyn a mynediad i’r anabl sy’n gallu cerdded yn 1080mm wrth 800mm ac mae pwysau’r llwyth platfform yn 250kg (2 berson). Os yw eich cadair olwyn chi yn fwy na dimensiynau’r lifft rydym yn darparu cadair olwyn bwrpasol ar gyfer defnydd uwchben y llawr gwaelod.

Nodwch fod gan y gadair gadael mewn argyfwng ar gyfer y tŵr grisiau uchafswm llwyth pwysau o 135kg (21 ½ stôn) ac mae’n rhaid i chi allu trosglwyddo o’ch cadair olwyn i’r gadair argyfwng er mwyn cyflawni gofynion y Cynllun Rheoli Tân i’ch cludo’n ddiogel allan o’r Maenordy mewn achos o dân neu argyfwng.

Oherwydd cynllun yr adeilad mae ein Cynllun Rheoli Tân yn caniatáu ar gyfer un defnyddiwr cadair olwyn yn unig i fod yn uwch na lefel y llawr gwaelod ar unrhyw un adeg.

Er bod y rhan fwyaf o’r maenordy (ac eithrio’r croglofftydd) yn hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn dylech nodi nad yw’r  Neuadd Fawr a’r Parlwr, sydd wedi eu lleoli ar y llawr cyntaf, yn hygyrch i gadair olwyn oherwydd y grisiau a’r newidiadau lefel rhwng yr ystafelloedd. Mae’r grisiau a’r newidiadau lefel hyn wedi cael eu gwastatau er mwyn galluogi ymwelwyr sydd â nam symudedd ond sy’n gallu cerdded i gael mynediad i’r ystafelloedd ar y llawr cyntaf. Mae canllawiau a grisiau lefel ychwanegol wedi eu gosod er mwyn lliniaru uchder anwastad y stepiau. Mae taith rithwir ar sgrin ar gael yn y ganolfan ymwelwyr i’r rhai nad ydynt yn gallu ymweld â’r Neuadd Fawr a’r Parlwr

Lefelau golau yn y Maenordy: mae lefelau golau yn y Maenordy wedi cael eu cynllunio i ail-greu ansawdd a lefelau golau priodol i’r 17eg ganrif. Ceir llusernau corn a golau cannwyll drwy’r maenordy. Dylid cymryd gofal ar y grisiau a’r lloriau yn ystafelloedd y gweision oherwydd y golau isel. Os yw lefel y golau yn creu anhawster i chi rhowch wybod i weision y Maenordy ac mi wnawn ni gynyddu lefel y golau ar eich cyfer.

Dolen sain: mae gennym ddolen sain gludadwy i’w defnyddio gan y cyhoedd a gaiff ei chludo mewn bag pwrpasol, fel bod y dehonglwyr hanesyddol sy’n portreadu’r gweision yn ymwybodol fod angen iddynt sefyll yn agosach atoch er mwyn cael y budd gorau o’r system ddolen. Byddant yn adnabod y bag fydd yn arwydd bod angen iddynt sefyll yn nes atoch heb fod angen i chi ofyn iddynt.

Eich hwylustod: Mae’r dodrefn yn y Maenordy yno i’w defnyddio. Mae seddi ym mhob ystafell. Mae croeso i chi eistedd a chymryd eich amser i fwynhau’r maenordy.

Os ydych angen gwybodaeth fwy manwl neu os hoffech archebu defnydd o’r ddolen sain ymlaen llaw neu ddefnyddio’r gadair olwyn bwrpasol yn ystod eich ymweliad, cysylltwch â ni ymlaen llaw ar 01443 412248 neu anfonwch e-bost at llancaiachfawr@caerphilly.gov.uk.