Croeso

Mae gwefan Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili yn cael ei diwygio ar hyn o bryd a bydd gwefan newydd yn cymryd lle y fersiwn hon cyn hir.

 

Maes yr Onn

5 ffordd o weithio

Mae 5 peth y mae’n rhaid i gyrff cyhoeddus eu hystyried i ddangos eu bod wedi diwallu’r egwyddor datblygu cynaliadwy. Bydd dilyn y ffyrdd hyn o weithio yn ein helpu i gydweithio’n well, i osgoi ailadrodd camgymeriadau’r gorffennol ac i fynd i’r afael â rhai o’r heriau hir dymor sy’n ein hwynebu.

 

Tredomen Business Park

Asesu

Bydd y Cynllun Llesiant ar gyfer Caerffili wedi’i seilio ar asesiad o lesiant lleol a bydd ganddo amcanion ar gyfer gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yr ardal. Bydd y rhain yn cyfrannu at y saith nod llesiant sy’n rhan o’r Ddeddf.

 

Cynllun Llesiant

Cynllun Llesiant

Cyhoeddwyd ar y 3ydd o Fai 2018, "Y Gaerffili a Garem" yw Cynllun Llesiant y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer y fwrdeistref sirol am y bum mlynedd nesaf.

 

Public Services Board members

Proffiliau Aelodau BGC

Proffiliau a lluniau o aelodau Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili.

 

Standing Conference 2016

Cymryd Rhan

Mae’r Ddeddf yn nodi pa mor bwysig ydyw i gynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyflawni’r nodau llesiant a chydweithio i gyflawni amcanion y Cynllun Llesiant. Mae nifer o ffyrdd y gallwch chi gynmryd rhan.  

Cymrwch ychydig funudau i gwblhau'r arolwg 

 

Website by Andy Grant