Adroddiadau Cynnydd Cynlluniau Cyflawni

Caiff gwaith Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili ei fonitro i sicrhau ei fod yn gweithio yn gynaliadwy ac yn gwneud cynnydd.

Bydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili yn cyhoeddi adroddiad blynyddol sy’n dangos y cynnydd a wnaethpwyd o ran cyflawni’r amcanion.

Caiff y gwaith ei graffu gan banel Partneriaeth Craffu Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a fydd yn cwrdd ddwywaith y flwyddyn i adolygu cynnydd

Gall y Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wneud argymhellion i gorff cyhoeddus neu i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ac mae’n rhaid iddynt gyhoeddi eu hymateb.

Gall Archwilydd Cyffredinol Cymru gynnal archwiliad o’r cyrff cyhoeddus..

Adroddiadau Cynnydd

 

Website by Andy Grant