Asesiad Llesiant

Asesiad Llesiant ar-lein

Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus hefyd yn cyhoeddi ei Asesiad Llesiant ar-lein am y tro cyntaf. Mae hyn yn cynnwys nifer o'r setiau data a oedd yn rhan o'r Asesiad Llesiant gwreiddiol, ond lle bo'n briodol mae'r data a gynhwyswyd wedi'u diweddaru i gynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf. Darperir naratifau sy'n disgrifio tueddiadau data hefyd lle bo hynny'n briodol. Gellir cyrchu'r wybodaeth yma:

Mae fersiwn Cymraeg o'r adnodd yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd a bydd ar gael maes o law.

 

Mae’n rhaid i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili lunio a chyhoeddi adroddiad cynnydd o fewn 14 mis o gyhoeddi ei gynllun llesiant lleol cyntaf ac, ar ôl hynny, o fewn 1 flwyddyn o gyhoeddi pob adroddiad blaenorol. Nid oes unrhyw ofyniad wrth lunio cynllun newydd yn dilyn etholiad llywodraeth leol cyffredin i adroddiad blynyddol gael ei lunio.

Er mwyn llunio’r Cynllun, mae’n rhaid i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus gynnal asesiad o lesiant mewn ardaloedd cymunedol ac yn y sir gyfan. Mae’n rhaid i’r asesiad hwn gynnwys data perthnasol a thynnu ar arbenigedd pobl leol a mudiadau lleol. Disgwylir i’r asesiad ystyried cryfderau ac asedau pobl a chymunedau y gellir adeiladu arnynt i helpu i wella llesiant y cymunedau hynny.

Engagement process for wellbeing assessment

Yna caiff yr asesiad ei ddefnyddio i ddatblygu amcanion a blaenoriaethau lleol ar gyfer y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i’w dwyn ynghyd fel rhan o’r Cynllun Llesiant Lleol.

Mae’n rhaid i bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus gyhoeddi adroddiad cynnydd o fewn 14 o gyhoeddi ei adroddiad llesiant lleol cyntaf ac, ar ôl hynny, o fewn 1 flwyddyn o gyhoeddi pob adroddiad blaenorol. Nid oes unrhyw ofyniad wrth lunio cynllun newydd yn dilyn etholiad llywodraeth leol cyffredin i adroddiad blynyddol gael ei lunio.

Mae’n rhaid i’r adroddiad hwn osod y camau a gymerwyd i gyflawni’r amcanion a osodwyd yn y cynllun llesiant lleol ac mae’n rhaid iddynt gael eu mesur gan gyfeirio at y dangosyddion cenedlaethol a’r dangosyddion a’r safonau perfformiad ar gyfer Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus lle eu bod wedi’u gosod.

 

Website by Andy Grant