Beth mae lles yn ei olygu i chi?

Drwy gydol misoedd yr haf  yn  2016, cynhaliodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili nifer o ddigwyddiadau cymunedol, yn gofyn i bobl ddweud eu dweud ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) a ddaeth yn Gyfreithiol ym mis Ebrill 2016.
 
Ar ôl ystyried yr adborth a gafwyd, datblygwyd dogfen ddrafft o'r enw 'Asesiad Llesiant', a gwahoddir trigolion, grwpiau cymunedol, busnesau ac unrhyw bartïon eraill â diddordeb i wneud sylwadau ar gynnwys y ddogfen.
 

Beth mae lles yn ei olygu i chi?

Rydym wedi cynhyrchu'r fideo hwn i ddangos beth yw ystyr Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) i drigolion Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Dogfennau Asesiad Llesiant Lleol

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili wedi cynnal yr asesiad hwn o les lleol ei ardal, yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a'i gyfarwyddyd statudol cysylltiedig. Dewiswch ddolen isod i gael rhagor o wybodaeth.

Asesiad Llesiant Lleol 

Atodiad 2: Y Gymuned yn Cymryd Rhan – Dadansoddiad pellach


Ein hymagwedd

Ymatebion o’n gweithgareddau ymgysylltu â’r cyhoedd

Cynllunio ar Gyfer y Dyfodol

Atodiad 3 a 4

 

 

Website by Andy Grant