Cynhadledd Flynyddol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Bydd Cynhadledd Flynyddol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus  (BGC) yn rhoi cyfle i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol o ystod eang o sefydliadau sy'n gweithio ym mwrdeistref sirol Caerffili ddod ynghyd i edrych ar ffyrdd o wella ansawdd bywyd trigolion, pobl sy'n gweithio yma a'r rhai sy'n ymweld.

Gan gymryd lle'r Gynhadledd Sefydlog flaenorol, a gynhaliwyd ddwywaith y flwyddyn, cynhelir Cynhadledd Flynyddol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus  bob mis Gorffennaf.

Bydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn gwahodd sefydliadau o'r sectorau statudol, busnes a phreifat, gwirfoddol a chymunedol i fynychu, a'r rheini sy'n ymwneud â chyflwyno Cynllun Lles Y Gaerffili a Garem.
Cynhelir y Gynhadledd Flynyddol BGC ar ddydd Gwener, 5ed Gorffennaf 2019 ym Maenordy canoloesol Llancaiach Fawr, Nelson.

Mae rhagor o fanylion ar gael gan Alison Palmer ar 01443 864409 neu palmea@caerffili.gov.uk

Cynhadledd Flynyddol 2019

Cynhaliwyd Cynhadledd Flynyddol gyntaf y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar ddydd Gwener 5 Gorffennaf 2019 ym maenordy canoloesol Llancaiach Fawr, Nelson.

Roedd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili yn falch o groesawu Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, i roi'r brif araith a Claire Germain o Isadran Llywodraeth Leol a Phartneriaethau Llywodraeth Gymru.

Lansiodd y Bwrdd ei Adroddiad Blynyddol cyntaf (gweler y dudalen Cynnydd) sy'n tynnu sylw at y cynnydd a wnaed yn ystod y flwyddyn gyntaf ers cyhoeddi Cynllun Llesiant 2018–2023 “Y Gaerffili a Garem”.

Rhoddwyd cyfle i gynrychiolwyr weld y fersiwn ar-lein newydd o'r Asesiad Llesiant, sy'n cael ei ddatblygu ar y cyd â Data Cymru; bydd hyn yn galluogi'r Bwrdd a'i bartneriaid i gael y data diweddaraf am y fwrdeistref sirol ar flaenau eu bysedd.

Roedd Is-bwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol yn falch iawn o gael cyfle i lansio'r fersiwn newydd o Gytundeb Partneriaeth Trydydd Sector Caerffili (2018–2023) yn y digwyddiad, sydd wedi'i ddiweddaru i adlewyrchu'r angen am gydweithredu agosach ar draws yr holl bartneriaid i gyflawni nodau'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant, a sicrhau bod sefydliadau'r trydydd sector yn chwarae rhan lawn.

Mae sleidiau cyflwyniadau'r digwyddiad ar gael isod.

Gwerthusiad o'r Gynhadledd

Website by Andy Grant