Cynnydd ac Asesu

Disgwylir i gyrff cyhoeddus ddangos i bobl eu bod yn gweithredu egwyddorion datblygu cynaliadwy wrth gyflawni eu gwaith a sut maent yn gwneud cynnydd tuag at gyflawni eu nodau llesiant.

Mae’n rhaid i Gynllun Llesiant Caerffili nodi’n glir sut y bydd yr amcanion a osodir gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn eu helpu i gyflawni eu nodau.

Hefyd, mae’n rhaid i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus sicrhau ei fod yn cynnwys pobl yng Nghaerffili, o bob cefndir, sydd â diddordeb mewn cyflawni’r nodau.

Diweddariad ar Gynnydd

Yn ystod yr haf, mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili wedi bod yn ymgynghori â thrigolion a mudiadau yn y fwrdeistref sirol ar y ffyrdd y gall llesiant pobl yn ardal Caerffili gael ei wella

Mae’r digwyddiadau wedi cynnwys sesiwn Panel Safbwynt, trafodaethau gyda Chynghorau Tref a Chynghorau Cymuned, gweithdai gyda’r Fforwm Ieuenctid a’r Fforwm Iau, y sector gwirfoddol a’r Fforwm Busnes. Mae aelodau o’r Fforwm 50+  a phobl a ymwelodd â’r Caws Mawr, Diwrnod y Lluoedd Arfog a Diwrnod Chwarae Caerffili wedi llenwi arolygon.

Hefyd cynhaliwyd cyfres o weithdai ymgynghori ar draws y fwrdeistref sirol a chynhaliwyd yr un olaf ar 20fed Medi yn Crosskeys. Bydd y Rhwydwaith Rhieni hefyd yn cynnal gweithdy yn ystod ei ddigwyddiad PlaNet.

Roedd arolygon ar gael ar-lein i’r rhai nad oedd modd iddynt fynychu sesiynau’r gweithdai ymgynghori ar wefan Y Gaerffili A Garem www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=147142984507.

Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad ar-lein yw Dydd Gwener 30ain Medi.

 

Website by Andy Grant