Cynnydd ac Asesu

Disgwylir i gyrff cyhoeddus ddangos i bobl eu bod yn gweithredu egwyddorion datblygu cynaliadwy wrth gyflawni eu gwaith a sut maent yn gwneud cynnydd tuag at gyflawni eu nodau llesiant. Rhaid i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus hefyd ddangos sut y maent yn cyflawni eu hamcanion llesiant trwy'r camau y maent wedi'u cymryd i wneud gwelliannau cynyddrannol yn lles cymunedau.

 

Diweddariad ar Gynnydd

Mae gan y Gaerffili a Garem 2018-2023 bedwar amcan lefel uchel

  • Newid Cadarnhaol - Ymrwymiad a rennir i wella'r ffordd yr ydym yn cydweithio
  • Dechrau Cadarnhaol - Yn rhoi'r dechrau bywyd gorau ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol
  • Pobl Gadarnhaol - Awdurdodi a galluogi ein holl drigolion i gyflawni eu potensial eu hunain
  • Lleoedd Cadarnhaol - Yn galluogi ein cymunedau i fod yn wydn a chynaliadwy

Mae'r BGC wedi gosod meysydd i'w gweithredu ei hun a galluogwyr sylfaenol a fydd yn ei helpu i gyflawni ei amcanion llesiant. Mae gan bob un o'r rhain gynllun gweithredu cysylltiedig. Mae cynnydd yn cael ei fonitro gan y BGC yn ei gyfarfod chwarterol ar gylchdro bob chwe mis ar gyfer pob maes. Ar gyfer adroddiadau cynnydd ewch dudalen Adroddiadau Cynnydd.

ADRODDIAD BLYNYDDOL 2019–20

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili yn falch o gyhoeddi ei ail adroddiad blynyddol, sy'n amlygu'r cynnydd a wnaed tuag at y Cynllun Llesiant 'Y Gaerffili a Garem 2018-2023'.  Mae'r adroddiad eleni yn ymdrin â chyfnod hirach o 16 mis, gan fod yr holl bartneriaid wedi bod yn rhan o'r ymateb i bandemig Covid-19.   Mae amserlen hirach wedi caniatáu i'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus arddangos ymateb anhygoel y sectorau cyhoeddus a chymunedol trwy gydol yr argyfwng iechyd cyhoeddus hwn.

ADRODDIAD BLYNYDDOL 2018-19

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol cyntaf yn rhoi diweddariad ar gynnydd yn dilyn cyhoeddi’r Cynllun Llesiant, 'Y Gaerffili a Garem 2018-2023', ym mis Mehefin 2018. Gallwch weld yr Adroddiad Blynyddol yma.

 

Website by Andy Grant