Dyletswydd Lles

Mae’r Ddeddf yn gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus a disgwylir iddynt ei gweithredu. Mae hefyd yn ofyniad cyfreithiol. Mae’r dyletswydd llesiant yn nodi: -

Mae’r rhaid i bob corff cyhoeddus sicrhau datblygu cynaliadwy. Yng nghyswllt y Ddeddf hon golyga “datblygu cynaliadwy” y broses o wella llesiant economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol Cymru trwy weithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy a’r diben yw cyflawni’r nodau llesiant.

Mae’n rhaid i ni osod amcanion llesiant sydd wedi’u llunio i gynyddu i’r eithaf ein cyfraniad i gyflawni pob un o’r nodau llesiant ac mae’n rhaid i ni gymryd pob cam rhesymol i gyflawni’r amcanion hynny.

Website by Andy Grant