Proffiliau Aelodau Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Cynghorydd Philippa Marsden, Cadeirydd, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Cafodd y Cynghorydd Marsden ei magu ym Metws yng Nghasnewydd, ac aeth i Ysgol Gyfun Betws ac wedyn Coleg Crosskeys cyn symud mynd ymlaen i astudio bellach yn Sefydliad Addysg Uwch Gorllewin Morgannwg.

Dechreuodd y Cynghorydd Marsden ei gyrfa yn Selfridges, Llundain, fel Arweinydd Adran cyn symud ymlaen i fod yn Rheolwr Manwerthu a Chydlynydd Gwasanaethau Canolog yn y Gerddi Botaneg Brenhinol, cyn ymgymryd â'i rôl ddiweddaraf fel Swyddog Gweinyddol ar gyfer y Fagloriaeth Ryngwladol.

Fel aelod gweithgar o'r gymuned, mae'n gwasanaethu fel Ymddiriedolwr Clwb Athletau Newport Harriers, Is-gadeirydd Pwyllgor Cyswllt y Blaid Lafur Genedlaethol a Rhanbarthol ar gyfer Undeb Unite ac Is-gadeirydd y Bartneriaeth Gymunedol. 

Yn ei hamser hamdden, mae hi'n mwynhau rhedeg, darllen a mynd i wyliau cerddoriaeth. Mae hi'n briod ac mae ganddi 3 o blant, gyda dau ohonynt yn astudio mewn Prifysgol ar hyn o bryd.

Mae'r Cynghorydd Marsden yn byw yn Wattsville lle mae'n gwasanaethu fel aelod lleol ar gyfer ward Ynys-ddu. Cafodd y Cynghorydd Marsden ei hethol yn Gynghorydd Lleol yn 2016 ac ymunodd â'r Cabinet yn 2017.  Cafodd y Cynghorydd Marsden ei hethol yn Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ym mis Tachwedd 2019.

 


Christina Harrhy, Prif Weithredwr Dros Dro Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Ymunodd Christina â Thîm Rheolaeth Gorfforaethol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn 2015 fel Cyfarwyddwr Corfforaethol dros Gymunedau, wedi dros 25 mlynedd o brofiad ym maes llywodraeth leol, cyn cychwyn gweithio fel Prif Weithredwr Dros Dro yn Ionawr 2018.

Magwyd Christina yng Nghaerffili ac fe'i haddysgwyd hi yn Ysgol Genethod Lewis, Ystrad Mynach, cyn astudio i ddod yn Beiriannydd Sifil Siartredig a Chymrawd Sefydliad y Peirianwyr Sifil a Chymrawd Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant.

Cychwynnodd ei gyrfa gynnar yng Nghyngor Sir Morgannwg Ganol fel Technegydd ac yna fel Arolygydd Priffyrdd. Yn dilyn ad-drefnu llywodraeth leol, ymunodd â Chyngor Caerffili fel Peiriannydd Cynorthwyol. Yn ddiweddarach, ymunodd â Chyngor Sir Torfaen a bu yno am 14 mlynedd a gwnaeth nifer o swyddi rheoli cyn dod yn Gyfarwyddwr.

Yn 2010, penderfynnodd Christina ehangu ei gorwelion a chychwyn astudio am radd arall, Gradd Meistr y tro hwn mewn Gweinyddu Cyhoeddus ym Mhrifysgol Caerdydd, cyn teithio i'r Unol Daleithiau i astudio Arweinyddiaeth, ym Mhrifysgol glodfawr Harvard yn Boston.

Yn dilyn ennill ei gradd Meistr, ac ychwanegu at ei gwybodaeth a'i phrofiad eithriadol, mae Christina wedi datblygu ac arwain timau sy'n perfformio'n rhagorol ac wedi datblygu rhaglen gradd Meistr arobryn, arloesol a seiliedig ar werthoedd ym maes Arweinyddiaeth mewn Gwasanaethau Cyhoeddus.   I gydnabod llwyddiant y rhaglen, a'i chyfraniad cyffredinol at arweinyddiaeth ym maes gwasanaethau cyhoeddus, cyflwynwyd Gwobr Arweinydd y Dyfodol Arwain Cymru iddi hi yn 2011.

Mae Christina yn byw yn Sir Fynwy gyda'i gŵr a'i merch, ac yn ei hamser hamdden, bydd yn mwynhau teithio a beicio.


Judith Paget, Prif Weithredwr - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Judith Paget, Chief Executive, Aneurin Bevan Health Board

Mae Judith yn gweithio i'r GIG ers 1980. Yn ystod y 1980au, fe gafodd hi nifer o swyddi gweithredol mewn ysbytai yn ardal Gwent, a gadawodd Gwent yn 1990 pan gafodd swydd yn Awdurdod Iechyd Dwyrain Dyfed.

Maes o law, cafodd ei phenodi yn Gyfarwyddwr Cynllunio Ymddiriedolaeth GIG Llanelli Dinefwr, ac arhosodd yno tan 1996 pan ymunodd ag Awdurdod Iechyd Morgannwg i sefydlu'r Tîm Bro ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Yn 2000, dychwelodd Judith i Went fel Rheolwr Cyffredinol Grŵp Iechyd Lleol Caerffili, ac ar ôl hynny, cafodd ei phenodi yn Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Lleol Caerffili. Yn Awst 2007, cafodd ei phenodi yn Brif Swyddog Gweithredol Bwrdd Iechyd Lleol Addysgu Powys, a gwnaeth y gwaith hwnnw tan fis Hydref 2009.

Ymunodd Judith â Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan fel Cyfarwyddwr Cynllunio a Gweithrediadau yn Hydref 2009, ac wedyn, daeth yn Brif Swyddog Gweithredu/Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol y Bwrdd Iechyd.  Penodwyd Judith yn Brif Swyddog Gweithredol y Bwrdd Iechyd ym Mehefin 2014, a chafodd ei phenodi yn Brif Weithredwr y Bwrdd yn Hydref 2014.

Cafodd Judith Gwmnïaeth Sefydliad y Rheolwyr Gwasanaethau Iechyd yn 2012. Fe wnaeth Judith hefyd ennill 'Gwobr Cyfarwyddwr ym maes Gwasanaeth Cyhoeddus - Sefydliad y Cyfarwyddwyr' Cymru 2014.


Ann Lloyd CBE - Cadeirydd - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Mae Ann Lloyd wedi treulio’r rhan fwyaf o’i gyrfa fel Prif Swyddog Gweithredol sefydliadau gwasanaeth iechyd mawr.  Cyrhaeddodd ei gyrfa yr anterth gyda’i phenodiad yn Gyfarwyddwr Cyffredinol - Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Llywodraeth Cymru a Phrif Swyddog Gweithredol GIG Cymru, swydd a gyflawnodd am 8 mlynedd. Yn gyfrifol am gyllideb o £5.8 biliwn a goruchwylio’r holl bolisïau iechyd a gofal cymdeithasol a gwasanaethau iechyd, datblygodd hi’r strategaeth 10 mlynedd ar gyfer Cymru, y safonau gofal iechyd a’r Arolygaeth gysylltiedig a chynlluniodd ac arweiniodd ailstrwythuro sefydliadau GIG Cymru yn 2002/3 a 2008/9. Hi oedd y Swyddog Cyfrifyddu a oedd yn gyfrifol i Lywodraeth a Senedd y DU a Llywodraeth Cymru ar gyfer yr holl faterion yn effeithio ar lywodraethu a rheoli ariannol y sefydliadau Cymreig.

Cyflawnodd swydd Comisiynydd Penodiadau Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Lundain am ddwy flynedd, gan oruchwylio medrusrwydd Byrddau'r GIG a'i swyddogion anweithredol. Cynghorodd a chefnogodd Gadeirydd a Prif Swyddog Gweithredol GIG Llundain ar feini prawf llywodraethu ac arwain a oedd yn ofynnol i ad-drefnu cyrff GIG Llundain.

Mae hi wedi bod yn gweithredu fel cynghorydd a hyfforddwr annibynnol ers 2012, gan arbenigo mewn effeithiolrwydd y Bwrdd ac adolygiadau llywodraethu, archwiliadau sgiliau a Datblygu'r Bwrdd ac ymchwiliadau arbennig.  Yn ddiweddar, cwblhaodd adolygiad annibynnol i systemau ymgysylltu ac ymgynghori o ran cynllunio gwasanaethau yng Nghymru ar gyfer Gweinidog Iechyd Cymru i argymell unrhyw newidiadau y dylid eu gwneud. Mae hyn wedi arwain yr adolygiad ymyrraeth wedi'i dargedu ar gyfer Llywodraeth Cymru i mewn i Wasanaethau a Bwrdd Iechyd Gogledd Cymru. Mae hi'n gwerthuso, asesu a hyfforddi swyddogion gweithredol, cadeiryddion a swyddogion anweithredol yn y sectorau cyhoeddus a dielw ac mae'n fentor cymwys ac yn hyfforddwr hyfforddedig.  Mae hi wedi bod yn Uwch Swyddog Cyswllt gyda'r Good Governance Institute ers 2011.  Mae hi'n aelod o Gomisiwn Bevan.


Huw Jakeway, MSc, FIFireE, Prif Swyddog Tân - Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Huw Jakeway, Chief Fire Officer, South Wales Fire & Rescue Service

Ymunodd Huw â'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn 1990, ac mae wedi gweithio ym mhob rheng ac adran y Gwasanaeth. Ychydig ar ôl datganoli'r cyfrifoldeb am y gwasanaeth tân ac achub i Lywodraeth Cymru, cafodd Huw ei secondio yn 2005 i weithio i Lywodraeth Cynulliad Cymru fel Cynghorydd Polisi, Gweithredol a Thechnegol.

Penodwyd Huw yn Brif Swyddog Tân Cynorthwyol yn 2009, ac roedd ei bortffolio yn cynnwys y Fflyd a Pheirianneg, Arloesi a Gwella, Iechyd a Diogelwch, Prosiectau Arbennig, Cydnerthedd a Chynllunio, a Datblygu ac Adolygu.

A 14 Mawrth 2011, penodwyd Huw yn Ddirprwy Brif Swyddog Tân, ac yn Gyfarwyddwr Cyflawni Gwasanaethau gan arwain ym meysydd Gweithrediadau, Lleihau Risgiau, Rheoli Tannau a Rheoli Perfformiad.  Yn rhinwedd y swydd hon, roedd Huw yn arwain y gwaith o gyd-drafod â'r gweithlu ar ran y Gwasanaeth.

Ar 1 Rhagfyr 2011, daeth Huw yn Brif Swyddog Tân Gweithredol, a chadwodd ei gyfrifoldebau. Fel Cyfarwyddwr Lleihau Risgiau, roedd yn arwain ym meysydd Diogelwch Tân a Phartneriaethau Cymunedol, Diogelwch Tân Deddfwriaethol a Rheoli Perfformiad.

Ar 28 Medi 2012, penodwyd Huw yn Brif Swyddog Tân gan Awdurdod Tân ac Achub De Cymru.

Yn 2005, enillodd Huw radd MSc mewn Rheolaeth Gyhoeddus ym Mhrifysgol Morgannwg, a chwblhaodd Raglen Arweinyddiaeth Weithredol y Gwasanaeth Tân ac Achub yn Ysgol Fusnes Warwick yn 2010.

Fel aelod o'r Grwp Arweinyddiaeth ym maes Gwasanaethau Cyhoeddus yn 2013, cafodd Huw y gwaith o wella rhannu data a gwybodaeth ledled Cymru gan y Gweinidog oedd yn gyfrifol am wasanaethau cyhoeddus bryd hynny.  Mae hyn wedi arwain at dros 46 o Arweinyddion Gwasanaethau Cyhoeddus yn llofnodi'r addewid gan arweinyddion, sy'n arwydd o'u cefnogaeth hwy a'u sefydliad i'r gwaith o annog rhannu gwybodaeth a data personol mewn modd cyfreithlon, teg, cytbwys a diogel.


Cynghorydd Tudor Davies, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili - Cadeirydd Awdurdod Tân ac Achub De Cymru

Cllr Tudor Davies, Caerphilly CBC

Mae'r Cynghorydd  Tudor Davies yn aelod o Awdurdod Tân ac Achub De Cymru ers 17 mlynedd ac yn Gadeirydd ers 4 blynedd.  Cychwynnodd ei yrfa wleidyddol yn 1979 yng Nghyngor Dosbarth Cwm Rhymni, a bu'n Gadeirydd yn 1998-99. Mae'n falch o barhau i gynrychioli ward Bargoed fel aelod ers tro byd o Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Mae wedi cael nifer o swyddi allweddol ar nifer o bwyllgorau dros y blynyddoedd, ac yn ogystal â'i gyfrifoldebau yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, mae'n Llywydd Home Start Caerffili ac yn un o Ymddiriedolwyr Cyngor i Bopeth Caerffili a Disability Can Do.

Fel Cadeirydd Awdurdod Tân ac Achub De Cymru, bydd y Cynghorydd  Davies yn mynychu cyfarfodydd rheolaidd â Gweinidogion Llywodraeth Cymru ar ran yr Awdurdod.   Bydd yn mynychu cyfarfodydd y Pwyllgor Materion Cenedlaethol ar ran 3 Awdurdod Tân Cymru, yn trafod â Swyddogion a Rhanddeiliaid ynghylch materion beunyddiol, ac yn cael cyfarfodydd â Chyrff Statudol y Gwasanaethau Goleuadau Glas eraill, a chyfarfodydd ag Awdurdodau Lleol hefyd.  Fel Cadeirydd, bydd y Cynghorydd  Davies hefyd yn ymweld yn rheolaidd â Gorsafoedd y Gwasanaeth Achub a Thân o fewn yr Awdurdod.  Roedd hefyd yn Gadeirydd blaenorol hen Gyngor Iechyd Cymuned Gwent

Mae'r Cynghorydd  Davies yn credu ei fod yn bwysig ymgysylltu â'r gymuned gyfan, pobl ifanc a henoed fel ei gilydd, ac mae'n falch o fod yn un o Lywodraethwyr Ysgol Gyfun Heolddu ac Ysgol Gynradd y Parc.

Mae ei ddiddordebau amser hamdden yn cynnwys Clwb Bowlio Bargoed, ac mae'n Llywydd y clwb hwnnw. Mae hefyd yn mwynhau gwylio pob mathau o chwaraeon.

Mae'r Cynghorydd  Davies yn briod â'i wraig Margaret ers 58 mlynedd, ac mae ganddynt 4 o blant, 13 o wyrion ac wyresau, ac 16 o or-wyrion a gor-wyresau.


Steve Morgan, Ar hyn o bryd, Steve yw Pennaeth Gweithrediadau - De Cymru yng Nghyfoeth Naturiol Cymru (CNC)

Ceri Davies, Diretor of Knowledge, Strategy and Planning, Natural Resources Wales

Mae ganddo radd mewn Sŵoleg gyda Sŵoleg Forol o Brifysgol Bangor ac mae'n Rheolwr Siartredig Dŵr a’r Amgylchedd ac yn Amgylcheddydd Siartredig.

Mae ganddo 27 mlynedd o brofiad yn gweithio yn y sector amgylcheddol cyhoeddus (gan gynnwys yr Awdurdod Afonydd Cenedlaethol ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru) a bu'n gweithio am gyfnod byr yn y Gymdeithas Cadwraeth Forol.

Mae Steve yn arwain timau gweithredol De-ddwyrain Cymru (ardal awdurdodau lleol Gwent) yn CNC sydd â chylch gorchwyl eang gan gynnwys cadwraeth, bioamrywiaeth, rheoli tir a dŵr, risg llifogydd, coedwigaeth, rheoleiddio diwydiant, monitro a physgodfeydd. Mae ganddo ddiddordeb penodol mewn sicrhau bod ein hamgylchedd yn cael ei ddiogelu er mwyn i bawb gael ei fwynhau a helpu i wella lles pobl Cymru.

Mae gan Steve gariad am yr awyr agored a phan na fydd yn chwarae sboncen yn ei glwb lleol, fe ddowch o hyd iddo yn cerdded mynyddoedd Cymru gyda'i gamera a'i drybedd wrth law.

Pwrpas Cyfoeth Naturiol Cymru yw gweithio tuag at reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn ei holl waith. Mae hyn yn golygu edrych ar ôl aer, tir, dŵr, bywyd gwyllt, planhigion a phridd i wella lles Cymru, a darparu dyfodol gwell i bawb.


Martin Featherstone, Prif Weithredwr - Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent

Martin Featherstone, Chief Executive, GAVO

Penodwyd Martin Featherstone yn Brif Swyddog Gweithredol Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent ym Mehefin 2013.

Magwyd Martin yng Nghymru, ar fryn a leolir oddeutu saith milltir o Aberhonddu.  Gadawodd Gymru i ddilyn cyrsiau Addysg Uwch a chanfod cyfleoedd am gyflogaeth.  Mae wedi dychwelyd yn rheolaidd i Gymru i gwrdd â theulu a ffrindiau, a gweithiodd yng Nghymru yng Ngholeg Powys ac yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae Martin wedi ennill Diploma Uwchraddedig mewn Astudiaethau Rheolaeth a Gradd mewn Rheoli Hamdden.

Yn ei amser hamdden, bydd Martin yn mwynhau cerdded bryniau a chrwydro cefn gwlad, ac fel arfer, bydd ganddo brosiect gwaith coed ar y gweill.


Pam Kelly, Prif Gwnstabl - Heddlu Gwent 

Ymunodd y Prif Gwnstabl, Pam Kelly â Heddlu Gwent o Heddlu Dyfed Powys yn 2017 fel Dirprwy Brif Gwnstabl.
Mae wedi treulio'r rhan fwyaf o'i 25 mlynedd o wasanaeth yn yr Adran Ymchwilio Troseddol, gan ymdrin â materion plismona cudd, gwarchod y cyhoedd a safonau proffesiynol.
Dechreuodd gyrfa Pam yn y gwasanaeth heddlu fel gwirfoddolwr yn yr Heddlu Gwirfoddol cyn dod yn swyddog arferol yn Heddlu Dyfed Powys ym 1994.
Mae gan Pam gefndir gweithredol cadarn ar ôl treulio tua 10 mlynedd fel Uwch Swyddog Ymchwilio, yn arwain achosion llofruddiaeth, dynladdiad, treisio a throseddau difrifol a chyfundrefnol, ar draws Cymru a thu hwnt.
Mae Pam yn frwd dros ddiogelu pobl fregus ac yn ystod y 1990au treuliodd amser ar secondiad gydag Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi, gyda'r dasg o arolygu gweithdrefnau amddiffyn plant heddluoedd yng Nghymru a Lloegr yn dilyn marwolaeth drasig Victoria Climbie. Chwaraeodd Pam rôl allweddol yn yr Arolygiaeth yn gwella safonau amddiffyn plant ledled y DU.
Pam oedd awdur plismona cyntaf gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan a chwaraeodd ran allweddol yn rhoi'r Trefniadau Amlasiantaeth ar gyfer Amddiffyn y Cyhoedd ar waith o ran rheoli troseddwyr rhyw a throseddwyr peryglus ar draws y DU.
Yn 2011, chwaraeodd Pam ran allweddol fel Uwch Reolwr Adnabod, yn adfer dinasyddion Prydeinig a fu farw ar ôl y swnami yn Japan, yn ogystal â damweiniau awyren yn Afghanistan a Tripoli. Mae Pam wedi hyfforddi fel Comander Arfau Tanio, Comander Trefn Gyhoeddus a Thrafodwr Gwystlon hefyd.


Jeff Cuthbert, Bsc, MCIPD, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent

Jeff Cuthbert, Police and Crime Commissioner for Gwent

Hanes Personol

Ganwyd Jeff yng Nglasgow, a symudodd i Gaerdydd gyda'i rieni, ac yno, cafodd ei addysgu yn Ysgol Uwchradd Fodern yr Eglwys Wen. Enillodd Radd mewn Peirianneg Mwyngloddio yng Ngholeg y Brifysgol, Caerdydd

Cefndir Proffesiynol

Cychwynnodd Jeff ei yrfa yn y diwydiant mwyngloddio, ac yn ddiweddarach, gweithiodd i Gydbwyllgor Addysg Cymru fel Pennaeth yr Uned Ased i'r Diwydiant.

Yn flaenorol, roedd yn aelod o Fwrdd Llywodraethwyr Ysgol Cae'r Drindod, y Llys ym Mhrifysgol Caerdydd a Bwrdd Rheolwyr Coleg Ystrad Mynach.  Mae Jeff yn un o Aelodau Corfforaethol Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu.

Hanes Gwleidyddol

Etholwyd Jeff yn aelod o'r Cynulliad am y tro cyntaf yn 2003.

Cyn ei benodi yn Ddirprwy Weinidog dros Sgiliau ym Mai 2011, gwasanaethodd Jeff fel Cadeirydd Pwyllgor Monitro Rhaglen Cronfeydd Strwythurol Cymru Gyfan.  Sefydlodd a chadeiriodd y Grŵp Trawsbleidiol ynghylch yr Amgylchedd Adeiledig, y Grŵp Trawsbleidiol ynghylch Byw yn Iach, y Grŵp Trawsbleidiol ynghylch Diabetes, a chydsefydlodd a chydgadeiriodd y Grŵp Trawsbleidiol ynghylch Cwrw a Thafarnau. Roedd hefyd yn aelod o Bwyllgor Gwaith Cangen Cymru o Gymdeithas Seneddol y Gymanwlad.  Cadeiriodd Jeff y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ac mae wedi bod yn aelod o'r Pwyllgor Materion Ewropeaidd ac Allanol, y Pwyllgor Menter a Dysgu, a'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

Ym Mai 2013, penodwyd Jeff yn Weinidog dros Gymunedau a Threchu Tlodi.  Gwnaeth y gwaith hwn tan fis Medi 2014, ac yn ystod ei gyfnod wrth y gwaith, cyflwynodd Fil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru).

Etholwyd Jeff yn Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent ym Mai 2016 am gyfnod o bedair blynedd.

Cysylltiadau

Mae Jeff yn aelod o Undeb UNITE a bu'n gydlynydd grwp UNITE o Aelodau Cynulliad Llafur cyn cael ei benodi gan Brif Weinidog Cymru yn Ddirprwy Weinidog dros Sgiliau.


Diana Binding, Prif Weithredwr Cynorthwyol - Cwmni Adsefydlu Cymunedol (WCRC) yng Ngwent

Diana Binding

Mae WCRC yn cydweithio ag oddeutu 8,000 o droseddwyr risg isel a chanolig sydd wedi'u dedfrydu gan y llysoedd i gyflawni gorchymyn cymunedol, gorchymyn dedfryd ohiriedig, neu wedi cael eu rhyddhau o garchar ar drwydded i dreulio gweddill eu dedfryd yn y gymuned.

Mae WCRC yn darparu amrywiaeth helaeth o wasanaethau prawf i helpu i leihau aildroseddu a gwarchod y cyhoedd rhag niwed, rheoli dedfrydau cymunedol troseddwyr a sicrhau fod ganddynt y wybodaeth, y sgiliau a'r cymorth sy'n ofynnol i'w galluogi i roi'r gorau i droseddu.

Mae Diana yn gweithio yn y Gwasanaeth Prawf ers dros 35 mlynedd mewn amrywiaeth o leoliadau, yn cynnwys 5 mlynedd fel swyddog prawf yn HMP Holloway. Cyn symud i Ymddiriedolaeth Prawf Cymru yn 2012, roedd hi'n gweithio i Ymddiriedolaeth Prawf Llundain. Mae hi hefyd wedi gweithio yn y sector preifat.

 


James Owen

James Owen, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol 

Llywodraeth Cymru

Ymunodd James â'r Gwasanaeth Sifil trwy'r llwybr carlam yn 2001, ac ers hynny, mae wedi gwneud amrywiaeth o swyddi arwain allweddol i Lywodraethau Cymru a'r Deyrnas Unedig.

Cychwynnodd James ei yrfa fel Clerc Pwyllgorau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, ac yna, ymunodd â swyddfa'r Cabinet fel rhan o ymdrech Llywodraeth y Deyrnas Unedig i wella cydnerthedd wedi 9-11.

Dychwelodd James i Gymru yn 2005 i gyflawni amrywiaeth o brosiectau adnoddau dynol fel rhan o'r uno a ddigwyddodd rhwng nifer o gyrff cyhoeddus anadrannol â Llywodraeth Cymru. Yna, arweiniodd Raglen hynod lwyddiannus y Strategaeth Leoli, prosiect cyfalaf yn ymwneud â newid sefydliadol sylweddol, adeiladu dwy swyddfa newydd ac ail-leoli oddeutu 1000 o staff ledled Cymru.

Ar hyn o bryd, mae James yn gyfrifol am y fframwaith strategol yn ymwneud ag ymagwedd Llywodraeth Cymru at Adnoddau Dynol a Rheoli Gwybodaeth a Hysbysrwydd, yn cynnwys ymdrechion llwyddiannus yn ddiweddar i weithredu system rheoli gwybodaeth ar gyfer holl swyddogaethau cwmnïau.


Heather Nicholls, Pennaeth Uned Cyflawni Lleol - y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, Gwent

 

Ar hyn o bryd, mae'r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, Gwent, yn goruchwylio tua 1,200 o droseddwyr yn y gymuned ac yn y ddalfa. Mae'n rheoli'r troseddwyr hynny sydd, yn ôl asesiad, yn wynebu risg uchel o niwed difrifol ar ddechrau eu dedfryd. Mae staff y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol yn ymgymryd ag asesiadau risg a gwaith cynllunio ar gyfer rheoli risg, ac yn sicrhau bod y troseddwyr hyn yn cael yr ymyriadau sydd eu hangen, naill ai ar ffurf un i un neu mewn lleoliadau grŵp, er mwyn ‘Atal Dioddefwyr trwy Newid Bywydau’.

Ers graddio yn 2000 â Gradd mewn Seicoleg, bu Heather yn gweithio i Wasanaeth Erlyn y Goron yn y lle cyntaf. Dechreuodd weithio i'r Gwasanaeth Prawf yn 2002, gan ddechrau fel Swyddog Gwasanaeth Prawf, yna fel Swyddog Prawf dan Hyfforddiant, Swyddog Prawf, Rheolwr Tîm, a Dirprwy Bennaeth yr Uned Cyflawni Lleol. Mae wedi bod yn ei swydd bresennol, fel Pennaeth Dros Dro yr Uned Cyflawni Lleol, ers mis Mai 2018. Mae Heather wedi gweithio ledled Gwent yn ystod ei gyrfa yn y Gwasanaeth Prawf.

Website by Andy Grant